Actievoorwaarden ZZP’ers ontdekken Gaiyo

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Gaiyo ZZP’s ontdek actie’ hierna “actie” 
2. Organisator van deze actie is Gaiyo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te, Bolderweg 2 1332 AT Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152020, hierna “organisator”. 
3. Deze actie kent een looptijd van 1 januari 2023 00.00 uur tot en met 1 mei 2023 23.59 uur. Hierna “actieduur” 
4. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van Gaiyo van toepassing. Bij strijd tussen de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden hebben de actievoorwaarden voorrang. De algemene voorwaarden van Gaiyo zijn te raadplegen onder https://gaiyo.com/juridische-informatie/ 
5. Hierbij geldt een aanmeld maximum van 50 deelnemers. Bij het bereiken van dat aantal, stopt de inschrijving;

6. De beelden die gebruikt zijn in de communicatiemiddelen van de actie, kunnen afwijken van de uit te keren tegoed. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
7. Het tegoed is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten. 

Deelname 

8. Iedere deelnemer mag slechts één keer meedoen.

9.De organisatie kan te allen tijde de actievoorwaarden wijzigen en deelnemers niet toelaten;

10. De deelnemer heeft zich via het online formulier op gaiyo.nl/business/registreren aangemeld met de promocode ZZP-Eindhoven;

11.Deelnemers die meedoen aan deze actie worden geacht zich niet uit te schrijven van correspondentie door Gaiyo en Gaiyo Business (waaronder e-mails) en de app en het betreffende zakelijke account niet te verwijderen tot ten minste 31 augustus 2023.

12. De deelname is geldig als de deelnemer voldoet aan de volgende punten:

  • Deelnemer is een zakelijke klant, met een eigen KVK nr;
  • Het opgegeven zakelijke adres dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving;
  • Wonende dan wel werkende in de stad Eindhoven;
    • Geldig voor postcodegebieden cq. -nummers: 5600 tot en met 5658;
  • De deelnemer heeft zich via het online formulier op gaiyo.nl/business/registreren aangemeld met de promocode ZZP-Eindhoven;
  • Deelnemers die meedoen aan deze actie worden geacht zich niet uit te schrijven van correspondentie door Gaiyo en Gaiyo Business (waaronder e-mails) en de app en het betreffende zakelijke account niet te verwijderen tot ten minste 31 augustus 2023.

13. Deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarden ontvangen maximaal €10 korting op de factuur in de eerste volledige kalendermaand van deelname. Na het leveren van feedback krijgen deelnemers de volgende volledige kalendermaand weer maximaal €10 korting op de factuur. Het leveren van feedback kan zijn in de vorm van een telefonische of digitale enquête van maximaal 5 tot 10 minuten.

14.Deze korting wordt maximaal twee keer gegeven in twee aaneensluitende kalendermaanden, waarbij in beide gevallen aan de enquêteplicht moet zijn voldaan. De korting is over het gehele factuurbedrag exclusief de geldende BTW-vormen.
15. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen. 
16. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden. 
17. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie. 
18. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator. 

Vragen/klachten 
19. Deelnemers aan deze actie kan uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent deze actie via e-mailadres support@gaiyo.com. Een Deelnemer die schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie;

Slotbepalingen 
20. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. 
21. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelname gegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. 
22. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de flyers of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
23. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten. 
24. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geen doorgang te laten vinden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
25. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.