Privacybeleid account

Gaiyo vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Gaiyo verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor communicatie met deelnemers almede het meten, analyseren, verbeteren van de Gaiyo app en geven mogelijk een start vergoeding aan deelnemers. Of een deelnemer in aanmerking komen voor een start vergoeding kan gevonden worden in de deelnamevoorwaarden, met daarin de rechten en plichten die gelden voor deelnemers die een vergoeding krijgen.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere:

Alle gegevens die aan je gevraagd worden tijdens aanmelden. Daarnaast alle gegevens die tijdens het gebruik door het gebruik van de Gaiyo app (Android en iOS) worden verzameld. Ook wordt gebruik opgevraagd bij de Mobiliteitsaanbieders welke geboekt worden met het Reistegoed. Hierna wordt toegelicht welke gegevens wij precies verwerken.

Welke gegevens worden van mij verwerkt?
Wanneer u een account aanmaakt binnen de Gaiyo app, zullen de volgende gegevens van u worden verwerkt:

 • Naam, adres en woonplaats zoals verkregen tijdens aanmelden van een account;
 • Kenteken, rijbewijs nummer, betaalgegevens, leeftijdsklasse, e-mailadres, en besturing systeem van smartphone (iOS of Android) zoals door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding van een account;

De Gaiyo app verzamelt tijdens de looptijd na verkregen toestemming van de deelnemer:

 • Gps-locatie registraties
 • Userinteractie d.m.v. schermlogging tijdens het gebruik van de app
 • In en uitcheck gedrag met timestamp van de Mobiliteitsaanbieders, verkregen via de Mobiliteitsaanbieders.

Voor bewaartermijnen van gegevens van deelnemers wordt verwezen naar sub “Bewaren van uw persoonsgegevens”.

Hoe is de verantwoordelijk belegd m.b.t. uw persoonsgegevens?
De verwerking van de persoonsgegevens verloopt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). De verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar u terecht kunt voor vragen of het uitoefenen van uw rechten is Gaiyo.

Dit brengt met zich mee dat Gaiyo in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens (naam en adres) worden door Gaiyo gebruikt voor het communiceren met de deelnemers en het verbeteren van de Gaiyo app. Tevens wordt voor de werking van Gaiyo gebruikt gemaakt van de diensten van Amazon Cloud services, Mapbox, MailChimp, SurveyMonkey en bij contract met het Klant Contact Centrum (KCC) ook Zendesk.

Als u aangemeld bent voor ” Test parkeren op afstand Rivierenwijk en Europalaan-Noord” levert Gaiyo data over gemaakte ritten met deelvervoer, OV en parkeren in het eigen parkeerrayon  (aantal, vervoersmiddel, vertrektijd) aan XTNT ter evaluatie van de proef.

Uw persoonsgegevens (naam, email, adres, telefoonnummer, en rijbewijs) worden door Gaiyo mogelijk ook gedeeld met aangesloten Mobiliteitsaanbieders (zie actuele lijst in de Algemene Gebruiksvoorwaarden Gaiyo). Persoonsgegevens worden alleen gedeeld op het moment dat een huur of reservering tot stand komt. Er worden alleen gegevens gedeeld met deze Mobiliteitsaanbieder die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze Mobiliteitsaanbieder.

Tussen Gaiyo en haar partners, dienstverleners en Mobiliteitsaanbieders (waar nodig) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens (naam en bankrekeningnummer) worden door Gaiyo mogelijk ook gedeeld met de payment provider Mollie. Met betrekking tot de verwerking van deze Persoonsgegevens zijn beide Mollie en Gaiyo verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier hoe Mollie omgaat met uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Indien u ook binnen het account van een derde (bijvoorbeeld uw werkgever) gebruik maakt van de Gaiyo app, dan ontvangt Gaiyo bepaalde Persoonsgegevens van deze derde, zoals uw naam, emailadres, en deelt Gaiyo bepaalde Persoonsgegevens met deze derde, zoals uw zakelijke reisinformatie (bijv. locaties, tijdstippen en data). Dit onder andere om de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van de Gaiyo app op gespecificeerde wijze aan deze derde te kunnen factureren. Tussen Gaiyo en deze derde is waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De partners van Gaiyo mogen uw persoonsgegevens verwerken in landen binnen de EER. Indien onze partners uw persoonsgegevens buiten voornoemde landen verwerken, dan heeft Gaiyo ervoor gezorgd dat daar dusdanige (aanvullende) afspraken aan ten grondslag liggen, dat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt aldus in alle gevallen plaats in overeenstemming met de AVG.

Indienen klacht Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Als je van mening bent dat je privacyrechten worden geschonden of dat wij daarmee in strijd handelen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de AP. Verdere informatie vind je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw gegevens
De database met uw persoonsgegevens hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder uw toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn zodoende niet direct naar de persoon zelf te herleiden.

Uw gegevens worden beschermd met de volgende technische en organisatorische maatregelen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatisch loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;
 • Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje onderin je internet browser.

Gaiyo heeft binnen haar organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die toeziet op de beveiliging van uw gegevens en de naleving van het bepaalde in de AVG. De functionaris voor de gegevensbescherming is voor u bereikbaar via privacy@gaiyo.com.

Inzage in uw gegevens
U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, schriftelijk opvragen via Gaiyo, Bolderweg 2, 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘PG Gaiyo’ en stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen. Het KCC deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw persoon betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. In voorkomend geval wordt u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt verstrekt.

U kunt, in overeenstemming met de AVG, Het KCC verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde of de doeleinden van uw deelname onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uw verzoek hiertoe kunt u schriftelijk richten aan Gaiyo, Bolderweg 2, 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘PG Gaiyo’. Stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en vermeld de aan te brengen wijzigingen of uw verzoek aangaande uw persoonsgegevens. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen.

U kunt, in overeenstemming met de voorwaarden van de appstores uw account verwijderen.  Na een verzoek bij de helpdesk wordt uw account binnen 7 werkdagen geblokkeerd in de Gaiyo app, uw gegevens worden vervolgens behandeld “bewaren van uw persoonsgegevens”

Bewaren van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers die een account hebben aangemaakt, worden tot 10 weken na het einde het account bewaard, behoudens uw expliciete toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Het doel om de gegevens nog 10 weken te bewaren is:

 • Analyse en leer momenten van de Gaiyo app vaststellen;
 • Verbetering diensten Gaiyo;
 • Afhandelen betalingen,

Afhankelijk van stornerings-voorwaarden van gebruikte betaalprovider kan deze bewaartermijn verlengd worden tot maximaal 26 weken na de laatste transactie.
Gegevens, die worden gebruikt voor leertoepassingen worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

Cookies
Op onze Gaiyo website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden naar een persoon.

Tracking cookies van onszelf
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Cookie-instellingen in uw browser
U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de ‘Help’-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen.

Vragen en meer informatie
Voor al uw vragen over Gaiyo, daaronder begrepen de gerelateerde vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot het KCC van Gaiyo via support@gaiyo.com

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op https://support-nl.gaiyo.com/

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 13 december 2023.
Download het privacy statement hier.