Actievoorwaarden referral actie 2024

Algemeen 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Referral actie’ hierna “actie” 

2. Organisator van deze actie is Innovactory International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te, Bolderweg 2 1332 AT Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152020, hierna “organisator”;

3. Deze actie is kent een looptijd van 01 januari 2022 00.00 uur tot en met 31 december 2024 23.59 uur. Hierna “actieduur”;

4. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van Gaiyo van toepassing. Bij strijd tussen de actievoorwaarden en de algemene voorwaarde Gaiyo hebben de actievoorwaarden voorrang. De algemene voorwaarden Gaiyo zijn te raadplegen onder https://gaiyo.com/juridische-informatie/;

5. Er wordt onderscheid gemaakt in de actievoorwaarden tussen Verzender en Ontvanger, beide worden Deelnemer(s) genoemd;

6. Je wordt Deelnemer aan deze actie als je gebruikt maakt van referral code(s);

7. De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden, kunnen afwijken van de aan de Deelnemer uit te keren reistegoed van de actie. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend; 

8. Het reistegoed is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten;

Deelname als Verzender
9. De Verzender is degene die een referral code verstuurt;

10. De Verzender dient een volledig Gaiyo account te hebben, inclusief een volledig ingevulde voornaam en achternaam;

11. Verzender kan de referral link delen met zoveel mogelijk mensen, hier is geen maximum aan verbonden;

12. Verzender ontvangt direct €2,50 in de wallet als de Ontvanger een volledig account maakt en minimaal €5,- heeft besteed in de app;

13. Het bedrag van €2,50 dat de Verzender heeft ontvangen heeft een houdbaarheidsdatum van 30 dagen. Na deze 30 dagen vervalt het tegoed in de wallet;

14. Het ontvangen reistegoed van €5,- heeft een houdbaarheidsdatum van 30 dagen. Na deze 30 dagen vervalt het tegoed in de wallet;

Deelname als Ontvanger

15. De Ontvanger is degene die de referral code gebruikt;

16. Elke Ontvanger die door de Verzender is aangedragen dient een volledig account te maken in Gaiyo, inclusief referral code en zijn volledig ingevuld voornaam en achternaam;

17. De Ontvanger ontvangt €5,- reistegoed in de wallet, nadat de Ontvanger een transactie(s) heeft gemaakt van in totaal minimaal €5,-. Dit tegoed wordt direct gestort in de wallet als er minimaal €5,- is besteed;

18. Het ontvangen reistegoed van €5,- heeft een houdbaarheidsdatum van 30 dagen. Na deze 30 dagen vervalt het tegoed in de wallet;

19. Na aanmelding ontvangt de Verzender de naam van de Ontvanger welke zijn code heeft gebruikt, dit gebeurt dus niet anoniem;

20. Je kunt maar 1 keer Ontvanger zijn, de Ontvanger kan na aanmelding binnen Gaiyo ook Verzender worden;

Deelname in het algemeen 

21. Voor een Deelnemer geldt dat de persoonsgegevens door de organisator vertrouwelijk worden behandeld en worden verwerkt zoals beschreven in het privacy statement van Gaiyo;
22. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden voor de Deelnemer;
23. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie;
24. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator;
25. Verkregen reistegoed via deze actie kan nooit monetair uitgekeerd worden, elke vorm om dit te proberen wordt gezien als fraude;

26. Op vervallen reistegoed kan geen aanspraak meer worden gemaakt;

Publiciteit 

27. Deelnemers kunnen door de organisator gevraagd worden om medewerking te verlenen aan publiciteit;

28. Indien een Deelnemer op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemer; 

29. Deelnemers zijn niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de organisator;

Vragen/klachten 

30. Deelnemers aan deze actie kan uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende reistegoed via e-mailadres support@gaiyo.com. Een Deelnemer die schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie;

Slotbepalingen 

30. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd;

31. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. 

32. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de flyers of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

33. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde reistegoed of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten. 

34. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geen doorgang te laten vinden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

35. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.