ACTIEVOORWAARDEN – enquête verbruik diensten Gaiyo

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Enquête verbruik diensten Gaiyo’ hierna “actie”.
2. Organisator van deze actie is Innovactory International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te, Bolderweg 2 1332 AT Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152020, hierna “Organisator”.
3. Deze actie kent een looptijd van 19 augustus 2019 12:00 uur tot en met 16 september 2019 18:00 uur. Hierna “actieduur”
4. Op deze actie zijn de deelname voorwaarden van Gaiyo van toepassing. Bij strijd tussen de actievoorwaarden en de deelname voorwaarde hebben de actievoorwaarden voorrang. De actie en de deelname voorwaarden van Slimspitsen zijn hier te raadplegen
5. Onder de deelnemers verloot de organisator een fonQ cadeaubon t.w.v. € 25,-
6. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.
7. De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden van de prijs, kunnen afwijken van de aan de winnende deelnemer uit te keren prijs van de actie. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Vereisten voor deelname
8. Deelname vindt automatisch plaats voor alle deelnemers die de enquête hebben ingevuld.
9. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
10. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
11. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om motiverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking
12. Een selectiecommissie bestaande uit 3 medewerkers van organisator zal via automatische selectie in week 38 2020 een winnaar selecteren. De prijswinnaar wordt in week 38 2020 persoonlijk van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
13. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze niet in rekening worden gebracht bij de prijswinnaar maar worden voldaan door de organisator.
14. Het recht op een prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten.
15. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator. Ook bij weigering van de prijs door een prijswinnaar, blijft deze eigendom van de organisator.

Publiciteit
16. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de actie mee in dat zijn/haar naam voor de bekendmaking van de winnaar genoemd wordt in de community van Gaiyo.
17. Indien de prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaar. 
18. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de organisator.

Vragen/klachten
19. De deelnemer van deze actie kan binnen 10 dagen na 19 september 2020 uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres support@gaiyo.com. Een daarna ontvangen reclamering wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.

Slotbepalingen
20. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
21. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
22. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de flyers of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
23. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
24. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geen doorgang te laten vinden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
25. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
26. Deze bijzondere actie is een promotioneel kansspel.
27. Innovactory International B.V. houdt zich aan de daarvoor geldende Gedragscode Promotionele Kansspelen.