Algemene voorwaarden account

Algemene Voorwaarden Gaiyo  
Versie 29 augustus 2023

Inhoudsopgave

Gaiyo B.V. (hierna: ‘Gaiyo’ of de ‘Onderneming’) exploiteert de Gaiyo app, een mobiele applicatie waarmee (samengevat weergegeven) geregistreerde klanten  vervoer kunnen plannen en mobiliteitsdiensten kunnen afnemen bij aangesloten mobiliteitspartners, wanneer deze mobiliteitsdiensten beschikbaar zijn en/of passen binnen het afgesloten abonnement. Gaiyo maakt daarbij gebruik van deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’ of ‘AV’). Door het maken van een account en/of gebruik van de Gaiyo app stemt u in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Adres: Bolderweg 2, 1332 AT Almere
Tel: 085 2500595
E-mail: 
Kvk nummer: 57152020
Btw nummer: NL852459075B01

DEEL I: ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Begrippen

De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven en hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis.

Account: het account van de Klant binnen de Gaiyo app, waartoe de Klant met behulp van zijn inloggegevens (het bij Gaiyo geregistreerd e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord) toegang tot kan krijgen.  Met het Account maakt Gaiyo het mogelijk om bij de verschillende aangesloten Mobiliteitsaanbieders te boeken, te reserveren en te betalen.

Algemene Voorwaarden of AV: deze Algemene Voorwaarden alsmede de wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden.

Contract: is elke overeenkomst gesloten tussen Gaiyo en de Klant, waarbij de klant gebruik kan maken van de Gaiyo app. Het Contract ontstaat in ieder geval door het maken van een Account en het daarbij accepteren van de Algemene Voorwaarden. 

Fraude: manipulatie alsmede elk doen of nalaten dat erop is gericht Gaiyo -te manipuleren en of het Reistegoed anders te spenderen.

Gaiyo: Innovactory International B.V.

Gaiyo app: De app Gaiyo, waarop Innovactory International de rechthebbende is, en die is te downloaden via appstores van Google (Google play) en Apple (App Store), zie ook www.gaiyo.com.

Gebruik: het gebruik van de Gaiyo app waaronder ook het maken van een Reservering en het feitelijk gebruiken van een mobiliteitsdienst.

Innovactory International: Innovactory International B.V.

Kaart: een, voor zover van toepassing als onderdeel van de Gaiyo app uitgegeven OV-chipkaart aan een Klant. De OV-chipkaart wordt uitgegeven door Trans Link Systems B.V. Trans Link Systems B.V. gaat, als u de OV-chipkaart ontvangt, een gebruiksovereenkomst met u aan. Op deze gebruiksovereenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden (voor het gebruik van de) OV-chipkaart van voormelde uitgever.

Klant: Een natuurlijk persoon, een entiteit of vennootschap (de laatste twee hierna gezamenlijk te noemen “Zakelijke Klanten”) die met succes en naar behoren geregistreerd is bij Gaiyo en een geldige Contract met Gaiyo heeft gesloten.

Mobiliteitsaanbieders: Aanbieders van mobiliteit of faciliteiten daarvoor, zoals deelfietsen, deelauto’s, openbaar vervoer, parkeren etc., met wie de Gaiyo een overeenkomst heeft gesloten om mobiliteitsdiensten aan te bieden via de Gaiyo app. De thans aangesloten Mobiliteitsaanbieders zijn nadere gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden. De Mobiliteitsaanbieders kunnen wijzigen en een actuele opgave is te raadplegen op www.gaiyo.com of op te vragen bij Gaiyo.

Onderneming: Innovactory International B.V.

Overmacht: Een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en/of noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van de Onderneming komt. Naast hetgeen hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder Overmacht in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: stakingen in bij de Onderneming, overheidsmaatregelen, extreme (weers)omstandigheden, pandemie en/of epidemie (waaronder de Corona / COVID-19 uitbraak).

Pilot: een nader omschreven proef (in de regel in een specifiek gebied en voor een aantal gespecificeerde deelnemers.

Privacybeleid: het beleid van Gaiyo met betrekking tot privacy voor de Gaiyo app. Voor meer informatie over privacy en het privacybeleid wordt verwezen naar het Privacybeleid dat is terug te vinden op de website: http://www.gaiyo.com/privacybeleid-account/.

Reservering: een reservatie, een boeking en/of huren van een mobiliteit via een Mobiliteitsaanbieder, door gebruik te maken van de Gaiyo app.

Vergoedingen: de vergoeding of vergoedingen die verschuldigd zijn voor het Gebruik.

Servicecentrum: de helpdesk van de Gaiyo app, waar vragen, klachten en/ of opmerkingen gesteld kunnen worden. Het Servicecentrum is bereikbaar via e-mail support@gaiyo.com en per telefoon op 085 2500595.

Website: http://www.gaiyo.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijzigingen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gaiyo, op elk Contract en op alle rechtsbetrekkingen (hoe ook genaamd) tussen Gaiyo en de Klant.
 • Gaiyo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en het tarievenoverzicht voor het gebruik bij de Mobiliteitsaanbieders. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt aan de Klant door middel van een bericht per e-mail, aankondiging op de Website en/of via de Gaiyo app. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via de Website. Door het blijven gebruiken van de Gaiyo App stemt de klant in met de wijziging. Ingeval de Klant bezwaar heeft tegen wijziging kan de Klant het Contract direct beëindigen, waardoor geen gebruik meer kan worden gemaakt van de Gaiyo App.
 • Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een ‘ALGEMEEN GEDEELTE’ en ‘BIJZONDERE GEDEELTES’. De BIJZONDERE GEDEELTES gelden aanvullend op het ‘ALGEMEEN GEDEELTE’, indien en voor zover is bepaald dat één of meer BIJZONDERE GEDEELTES van toepassing zijn. Indien en voor zover sprake is van een tegenstrijdigheid tussen het ALGEMEEN GEDEELTE en een BIJZONDER GEDEELTE, gaat hetgeen in het BIJZONDER GEDEELTE is bepaald voor op het ALGEMEEN GEDEELTE. Er kunnen meerdere BIJZONDERE GEDEELTES tegelijk van toepassing zijn.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van Algemene Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 3. De Gaiyo app

 • De Gaiyo app dient als toegangsmiddel voor het reserveren en huren van diensten via aangesloten Mobiliteitsaanbieders, voor zover dat technisch mogelijk is.
 • Het toegangsmiddel voor Mobiliteitsaanbieders (en hun deelvervoer) is de Gaiyo app waarbij dient te worden ingelogd op het Account.
 • Om de Gaiyo app te kunnen gebruiken dient de Klant over een mobiele telefoon te beschikken die voldoet aan de technische vereisten voor de Gaiyo app. Bij het downloaden van de app wordt automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon aan de benodigde vereisten voldoet. Gaiyo garandeert geen compatibiliteit. De verantwoordelijkheid ligt bij de Klant voor de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie. De Klant is verantwoordelijk voor mobiele datakosten die de Klant maakt door het gebruik van de Gaiyo app.

Artikel 4. Registratie en Account

 • Om de Gaiyo app te kunnen gebruiken dient een account te worden aangemaakt, een en ander op de wijze als is voorzien in de Gaiyo app en in deze Algemene Voorwaarden. De Klant maakt tijdens het registratieproces een gebruikersnaam en wachtwoord aan dat hem de toegang geeft tot zijn/haar Gaiyo account.
 • De Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim en persoonlijk te houden. Gaiyo gaat er vanuit dat alles wat er gebeurt op of met het account van de Klant, door de Klant gedaan wordt of onder toezicht en/of verantwoordelijkheid van de Klant De Klant zal nimmer zijn account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet doorverkopen, overdragen, uitlenen of anderszins door derde(n) laten gebruiken. .
 • De Klant is, voor zover mogelijk op grond van dwingend recht, aansprakelijk voor alle door het verlies van de toegangsmiddelen veroorzaakte schade, met name wanneer daardoor diefstal, beschadiging of misbruik van Mobiliteitsaanbieders mogelijk is gemaakt.
 • Indien een Klant denkt of weet dat zijn Account misbruikt wordt, dient de Klant dat direct te melden. De Klant is voorts verplicht om ongeregeldheden betreffende het account c.q. de Gaiyo app direct te melden. Het melden dient plaats te vinden bij het Servicecentrum.
 • De Klant dient steeds te beschikken over een bankrekening (betaalrekening) bij een in Nederland gevestigde bank, welke bankrekening onder meer automatische incasso mogelijk maakt. Gaiyo kan verlangen dat de aanwezigheid van een dergelijke bankrekening wordt geverifieerd via een digitaal door Gaiyo te bepalen verificatieproces.
 • De Klant verklaart dat alle informatie die verstrekt word of verstrekt is tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is.
 • De Klant zorgt zelf dat de accountsgegevens bijgewerkt worden om de juistheid en accuraatheid te behouden. De Klant draagt er zorg voor dat steeds een functionerend en eigen telefoonnummer in het Account is geregistreerd, dit ten einde bereikbaar te zijn voor Gaiyo (bijvoorbeeld in het kader van een reservering).
 • Voor sommige Mobiliteitsaanbieders is een rijbewijs nodig hiervoor zal Gaiyo een validatie doen. Voor deze diensten geld:
 1. Tenminste een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en gedurende ten minste één (1) jaar in het bezit zijn van een rijbewijs
 2. Een geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto (B) of een bromfiets (AM);
 3. Ten alle tijden hun geldige rijbewijs tijdens het Gebruik/de huur bij zich te hebben en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en beperkingen.
 4. Voor sommige diensten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.
 • Voor het activeren van het account dienen een Klant zich, die natuurlijke personen zijn, zich te identificeren met hun rijbewijs of de juiste identificatiedocumenten via een digitaal door Gaiyo te bepalen verificatieproces.
 • Gaiyo behoudt zich recht voor een registratie te weigeren, om welke reden dan ook.
 • Gaiyo bepaalt zelf of een Account wordt verstrekt.
 • Het is niet toegestaan om zich meerdere keren te registreren respectievelijk meerdere accounts aan te maken.
 • Gaiyo behoudt zich het recht voor om de Klant de toegang tot Gaiyo om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant aan te passen of te beëindigen
 • Gaiyo behoudt zich het recht voor om een Contract om welke reden dan ook, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant te beëindigen

Artikel 5. Aanvraag en gebruik Kaart

 • Een Klant kan zodra hij in aanmerking komt voor een Gaiyo OV-Kaart deze aanvragen in de Gaiyo app. Gaiyo kan ter zake aanvullende voorwaarden stellen.
 • De Kaart is in bruikleen, en moet op het einde van het Contract direct geretourneerd worden aan Gaiyo op de door Gaiyo voorgeschreven wijze.
 • De Kaart wordt voorzien van een duidelijke omschrijving hoe deze kaart geactiveerd kan worden.
 • Een vervangende Kaart aanvragen kan. De Klant betaalt daarvoor € 18,15 per vervangende Kaart als administratiekosten.
 • Bij activatie van de Kaart, accepteert de Klant de relevante voorwaarden en het relevante privacy statement voor gebruik van deze kaart;
 • Na juiste aanvraag wordt de kaart automatische thuisgestuurd op het door de klant geregistreerde adres.
 • De kosten van het reizen op saldo met de Kaart zijn volledig voor rekening van de Klant;

Artikel 6. Mobiliteitsaanbieders

 1. Voor het uitvoeren van een Reservering en/of mobiliteitsdienst maakt Gaiyo gebruik van de (mobiliteits)diensten van Mobiliteitsaanbieders. Veel van deze Mobiliteitsaanbieders hanteren eigen (algemene) voorwaarden en de voorwaarden van de betreffende Mobiliteitsaanbieders zijn aanvullend toepassing op het Gebruik van de betreffende mobiliteitsdienst. Op dit moment zijn de volgende Mobiliteitsaanbieders aangesloten met een additionele voorwaarden, waarbij per Mobiliteitsaanbieder een link is opgenomen naar diens voorwaarden (waar de voorwaarden zijn in te zien en te downloaden):

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de Klant hiermee akkoord. De voorwaarden van de Mobiliteitsaanbieders worden voorts van kracht en (indirect) geaccepteerd door de Klant zodra sprake is van een Reservering of Gebruik van de betreffende mobiliteitsdienst. De Deelnemer dient mogelijk zelf nog een account te maken bij de Mobiliteitsaanbieder, al dan niet via de Gaiyo app, waar de voorwaarden van de betreffende Mobiliteitsaanbieder nog expliciet moeten worden geaccepteerd voordat er gebruik gemaakt kan worden van de door die Mobiliteitsaanbieder aangeboden mobiliteitsdienst;

 1. Gaiyo kan ten alle tijden Mobiliteitsaanbieders toevoegen. Op het moment dat deze Mobiliteitsaanbieder door de Klant gebruikt wordt accepteert de Klant per direct de dan geldende voorwaarde van de Mobiliteitsaanbieder
 2. Door gebruik te maken van de Gaiyo app kan de Klant een Reservering plaatsen bij een aangesloten Mobiliteitsaanbieder. Gaiyo zorgt ervoor dat jouw Reservering geregistreerd worden bij de door de klant geselecteerde Mobiliteitsaanbieder. Het kan zijn dat sommige Mobiliteitsaanbieders het alleen mogelijk maakt een Reservering te plaatsen via de officiële Mobiliteitsaanbieders app. Gaiyo zal dan de Reservering mogelijk maken via een zogenaamde ‘deeplink’.
 3. Wanneer de Klant zijn Reservering succesvol is afgerond, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Mobiliteitsaanbieder voor het gebruik van de aangeboden mobiliteit.
 4. Gaiyo heeft enkel een faciliterende rol in het tot stand brengen van een Reservering en wordt geen partij bij de overeenkomst tussen Klant en Mobiliteitsaanbieder.
 5. Beschikbaarheid van diensten bij de Mobiliteitsaanbieders ligt bij de desbetreffende Mobiliteitsaanbieders, hier heeft Gaiyo geen invloed op. Gaiyo is niet aansprakelijk indien een dienst niet beschikbaar is.
 6. Een Reservering via Gaiyo met een Mobiliteitsaanbieders is voor de Klant bindend en hiervoor (kunnen) kosten worden gerekend.
 7. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Gaiyo op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor diensten of functies van derden.
 8. Indien en voor zover sprake is van een Reservering voor een OV E-ticket geldt naast het bepaalde in het Algemeen Gedeelte het bepaalde in het ‘BIJZONDER GEDEELTE (II A): OV vervoer E-ticket Voorwaarden’. 
 9. Het gebruik van mobiliteit voor vervoersdiensten als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 en het gebruik van mobiliteit met als doel het uitvoeren van een bezorg- of transportdienst is niet toegestaan.  

Artikel 7. Vergoedingen

 1. Alle genoemde bedragen, vergoedingen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. De Vergoeding zullen direct na Gebruik of periodiek, in een door Gaiyo nader te bepalen frequentie, per automatische incasso worden geïnd. De Klant dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening.
 3. Indien de in dit artikel bedoelde automatische Incasso wordt gestorneerd of er kan geen afschrijving plaats vinden, is de Klant, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Klant is in dat geval wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Zonder uitdrukkelijke toestemming is de Klant het niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Gaiyo te verrekenen met een vordering van de Klant uit welke hoofde ook, dan wel zijn betalingsverplichting jegens Gaiyo op te schorten.
 5. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering, buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, althans de opvolger van die regeling) verschuldigd.
 6. De eventuele gemaakte werkelijke gerechtelijke en executiekosten, alsmede andere redelijkerwijs noodzakelijke kosten, komen eveneens voor rekening van de Klant, dit eventueel ter aanvulling van de vergoedingen waarin de wet reeds voorziet.
 7. Indien Gaiyo de Vergoedingen niet kan incasseren, is Gaiyo gerechtigd het Account van de betreffende Klant op te schorten zolang de betaling niet voldaan is.
 8. In de Gaiyo App zijn de geldende tarieven weergegeven. Na afloop van het gebruik wordt de Vergoeding door Gaiyo (of de betreffende Mobiliteitsaanbieder(s) vastgesteld op basis van de geldende tarieven en het Gebruik. De prijs/(verwachte) vergoeding die in de Gaiyo app vooraf aan een Reservering wordt getoond, kan afwijken van de daadwerkelijke Vergoeding (dit in verband met verbruik, tijdsduur, etc.); de prijs getoond in Gaiyo dient ter indicatie. De vastgestelde Vergoeding na Gebruik is bindend. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de vastgestelde Vergoeding en/of de berekening daarvan, dient de Klant dit binnen 72 uur na afloop van het gebruik te worden doorgegeven het Servicecentrum.

Artikel 8. Pilot(s)

De Onderneming voert in sommige gebieden in Nederland een additionele Pilot uit. Per Pilot zijn additionele voorwaarden van kracht, voldoet de Klant hieraan dan kan de Klant gebruik maken van de extra’s die deze Pilot bied. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden ontstaat tussen de Onderneming en de Klant een overeenkomst tot deelname aan de Pilot, de Klant wordt dan ook aangeduid als ‘Deelnemer’. In dit geval is naast het Algemene Gedeelte het bepaalde in het ‘BIJZONDER GEDEELTE (II B): Pilots’.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de klant, boetes, (uitsluiting van) gebruik

 1. Voor zover toegestaan binnen dwingend (consumenten)recht is Gaiyo niet aansprakelijk jegens de klant, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (leidinggevenden van) Gaiyo.
 2. De Klant is jegens Gaiyo aansprakelijk voor schade die hij heeft toegebracht of veroorzaakt. Dit omvat – zonder uitputtelijk te zijn – diefstal van, schade aan of verlies van diensten/goederen van de aangeboden Mobiliteitsaanbieders die gehuurd of gereserveerd zijn via Gaiyo.
 3. Bij een ongeval door eigen schuld van de Klant strekt de aansprakelijkheid van de Klant zich ook uit tot de bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten, wegsleepkosten, waardevermindering, kosten door gederfde huurinkomsten, lagere trede voor de verzekeringspremie en administratieve kosten.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van regels en beperking per Mobiliteitsaanbieders.
 5. De Klant kan geen aankopen doen van materiaal van Mobiliteitsaanbieders, zoals fietsen, scooters, auto’s etc. Deze aankopen vallen niet onder het Contract van Gaiyo, evt. verplichtingen van betalingen worden door Gaiyo ten alle tijde geweigerd.
 6. De Klant gaat ermee akkoord dat elke claim die voortvloeit uit de relatie met Gaiyo, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders vervalt de Klant zijn vordering op Gaiyo en is deze verjaard.
 7. De Klant gebruikt een aangeboden mobiliteit via de Mobiliteitsaanbieders volgens de fatsoensnormen en neemt daarbij de geldende verkeers- en parkeerregels in acht. De Klant gaat voorzichtig om met het gehuurde en gedraagt zich als een verantwoordelijk weggebruiker.
 8. Bij een Reservering voor een bepaalde tijdsduur is de Klant verplicht om het gehuurde binnen deze tijdsduur te retourneren.
 9. In geval van verlies, diefstal van of schade aan het gehuurde dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Gaiyo servicecentrum. Bij diefstal is de Klant verplicht aangifte te doen bij de politie en een kopie van de aangifte met het Servicecentrum te delen.
 10. De Klant is verplicht het gehuurde visueel te inspecteren voor gebruik en bij gebreken deze te melden bij de klantenservice van de betreffende Mobiliteitsaanbieders en het Servicecentrum.
 11. De Klant is verplicht alle schade aan het gehuurde, of deze nu ontstaan is voor, tijdens of na het gebruik en of deze nu veroorzaakt is door de Klant of niet, direct te melden bij de klantenservice van de betreffende Mobiliteitsaanbieders en het Servicecentrum.
 12. De Klant is jegens Gaiyo aansprakelijk voor de gevolgen van boetes en of schades welke via het Gaiyo account geboekt zijn. De Klant zal alle daaruit ontstane boetes en kosten betalen en vrijwaart Gaiyo volledig tegen eventuele vorderingen van derden. Voor de verwerking van verkeersovertredingen (waarschuwingen, kosten, boetes, etc.) dient de Klant voor elke gebeurtenis een verwerkingsvergoeding van € 19,95 aan Gaiyo te betalen.

Artikel 10. Einde Contract

 1. De Klant heeft het recht om, zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd De Klant overige wettelijke en contractuele rechten, het Contract met Gaiyo schriftelijk op te zeggen. Per direct kan de Klant dan geen gebruik meer gemaakt worden van de Gaiyo app. Tevens kan er geen gebruik meer worden gemaakt van ieder account bij Mobiliteitsaanbieders gemaakt via de Gaiyo app. Openstaande vorderingen, zoals eerder gemaakte reizen en boetes worden verrekend door de Onderneming met de Klant.
 2. Gaiyo heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Gaiyo op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, het Contract met onmiddellijke ingang op te zeggen indien (niet uitputtend);
  1. de Klant zijn betalingsverplichtingen niet (meer) voldoet;
  2. de Klant enige verplichting ingevolge het Contract of deze Algemene Voorwaarden niet of niet behoorlijk nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn nadat Gaiyo de Klant in gebreke heeft gesteld, ongedaan is gemaakt, tenzij nakoming door de aard van de tekortkoming blijvend onmogelijk is. In dat geval is een ingebrekestelling niet nodig;
  3. de Klant zich schuldig maakt aan Fraude of hiertoe gegrond vermoeden bestaat;
  4. zich aan de zijde van de Gaiyo Overmacht voordoet;
  5. Gaiyo besluit om te stoppen met de Gaiyo app; en/of
  6. de Klant overlijdt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en/of de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard (of er doet zich een gebeurtenis voor ter aanzien van de Klant met vergelijkbare gevolgen of een vergelijkbare strekken).

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op het Contract, deze Algemene Voorwaarden en iedere rechtsverhouding tussen Gaiyo en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Artikel 12. Correspondentie, klachten en geschillen

 1. Alle schriftelijke communicatie van Klanten richting Gaiyo in verband met het Contract dient per e-mail te worden gericht aan het Servicecentrum (support@gaiyo.com).
 2. Klachten/opmerkingen over Gaiyo of de Gaiyo app, kunnen gemeld worden aan het Servicecentrum;
 3. Indien er een geschil optreedt tussen Gaiyo en de Klant zullen partijen eerst trachten hun geschil op minnelijke wijze op te lossen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaardering, worden eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam (rechtbank te Amsterdam), zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 2. De Klant is in verband met het gebruik van de Gaiyo app gebonden aan de licentie van deze app. In het geval een bepaling van deze licentie strijdig is met het bepaalde in dit Contract, dan prevaleert de bepaling in het Contract.
 3. Het is verboden om de (toegang tot de) Gaiyo app met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Een dergelijke inbreuk en de poging ertoe leidt primair tot uitsluiting van de Gaiyo app en alle kosten van de inbreuk bij eventuele, daaruit voortkomende schade zijn voor rekening van de Klant.
 4. Alle rechten, waaronder rechten van intellectuele of industriële eigendom, ten aanzien van de Gaiyo App en de Website berusten enkel en alleen bij Gaiyo. De Klant zal deze rechten respecteren. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn nadrukkelijk niet bedoeld om enig recht van Gaiyo over te dragen.
 5. De Onderneming kan in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van haar onderneming met medewerking van de Klant haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde (contractsoverneming). De Klant verleent bij voorbaat toestemming/medewerking hiervoor. De contractsoverneming komt tot stand op het moment de Klant hierover in kennis is gesteld. Wordt in die kennisgeving een latere datum bepaald dan geldt die latere datum als het oment waarop de contractsoverneming tot stand komt.

DEEL II A: BIJZONDER GEDEELTE OV (trein) E-ticket Voorwaarden

 1. Boekt een Klant een OV ticket via Gaiyo, dan zijn deze OV E-ticket voorwaarden van toepassing op het gebruik van dit ticket.
 2. Het OV E-ticket (vanaf nu “E-ticket”) verkregen via Gaiyo is alleen een geldig vervoerbewijs indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. Een E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het E-ticket vermelde Treinvervoerders.
  2. Een E-ticket dient conform de instructies bij aankoop te worden geladen in een Gaiyo app op een mobile device (mobiele telefoon of tablet).
  3. Een E-ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle dienen alle reizigers vanaf 12 jaar een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. De naam op het identiteitsdocument dient overeen te komen met de naam op het E-ticket.
  4. Een E-ticket moet worden bewaard tot en met de uitgang van het station van bestemming.
  5. Een E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs als het duidelijk weergegeven kan worden in de Gaiyo app op een mobile device (mobiele telefoon of tablet). Hiervoor is voldoende schermgrootte en -kwaliteit noodzakelijk. E-tickets die slecht worden weergegeven, onleesbaar of bewerkt zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd.
  6. Indien een E-ticket tijdens een controle niet op de juiste wijze kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege storingen in de mobile device (mobiele telefoon of tablet) of omdat deze niet is opgeladen, dan is het geen geldig vervoerbewijs.
  7. Een E-ticket moet vóór de aanvang van de reis zijn aangeschaft. Een E-ticket dat na aanvang van de reis is aangeschaft, is geen geldig vervoerbewijs.
  8. Voor reizen in de Intercity direct over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport (of vice versa) is – naast een regulier ticket voor het betreffende traject – een Intercity direct toeslag verplicht. Zie hieronder bij “Aanvullende voorwaarden E-ticket Toeslag Intercity direct”.
  9. Voor reizen op het binnenlandse traject van Intercity Brussel is – naast een regulier E-ticket voor het betreffende traject – een Intercity direct toeslag nodig indien de IC Brussel over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt (of vice versa). Dit staat aangegeven op de vertrekborden op de perrons. Zie hieronder bij “Aanvullende voorwaarden E-Ticket Toeslag Intercity direct”.
  10. Voor reizen op het binnenlandse traject van ICE International is – naast een regulier E-ticket voor het betreffende traject – een ICE toeslag verplicht. Zie hieronder bij “Aanvullende voorwaarden E-Ticket Toeslag ICE”.
  11. Een E-ticket is niet geldig in Thalys, Eurostar en Nightjet treinen. Hiervoor is een internationaal vervoerbewijs vereist.
  12. Iedere reiziger heeft een eigen E-ticket nodig. Er kunnen niet meerdere personen tegelijk reizen op één E-ticket.
  13. Afhankelijk van het vervoerbewijs, kunnen aanvullende voorwaarden gelden, zoals hieronder aangegeven.
 3. Treinvervoerders zijn gerechtigd een E-ticket niet als geldig vervoerbewijs te accepteren indien sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik.
 4. Een E-ticket geeft geen recht op een zitplaats.
 5. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden van de treinvervoerder die het vervoer uitvoert, zoals benoemd in de Mobiliteitsaanbieders onder Stads en streekvervoer
 6. Het is niet toegestaan om:
  1. E-tickets (door) te verkopen dan wel E-tickets aan te schaffen met het doel deze (door) te verkopen in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel met het oogmerk van commercieel en/of financieel gewin.
  2. E-tickets en/of de daarop opgenomen barcodes te delen met of te verstrekken aan, bijvoorbeeld via social media, andere personen dan degene wiens naam op het E-ticket staat. E-tickets mogen namelijk alleen worden verstrekt aan degene wiens naam op het E-ticket staat.
  3. Te faciliteren dat E-tickets en/of de daarop opgenomen barcodes worden gedeeld met of worden verstrekt aan andere personen dan degene wiens naam op het E-ticket staat, bijvoorbeeld door het aanmaken en/of in stand houden van een account op social media.
 7. In geval van schending van deze E-ticket voorwaarden hebben Treinvervoerders het recht om de betreffende E-Tickets ongeldig te verklaren en/of te blokkeren. Ook kunnen Treinvervoerders een boete opleggen ter hoogte van de zgn. wettelijke verhoging. Op dit moment is dit bedrag €50. In geval van schending van deze E-ticket voorwaarden heeft degene die de schending begaat daarnaast de verplichting om de volledige schade te vergoeden die een Treinvervoerder lijdt als gevolg hiervan.

Aanvullende voorwaarden E-ticket Voltarief en E-Ticket Dal 

 1. Een E-ticket Voltarief en E-ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs voor vervoer per trein via het traject, op de datum en in de klasse die op het E-ticket worden vermeld.
 2. Een E-ticket Voltarief en E-ticket Dal “enkele reis” kan éénmaal worden gebruikt. Een E-ticket Voltarief en E-ticket Dal “dagretour” kan éénmaal voor de heenreis en éénmaal voor de terugreis worden gebruikt.
 3. Een E-ticket Voltarief of een E-Ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het E-ticket vermelde Treinvervoerder(s).
 4. Een E-ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs tijdens de op het vervoerbewijs aangegeven Daluren. Buiten deze Daluren is een E-ticket Dal geen geldig vervoerbewijs. Dit betekent dat zowel de start als het einde van de reis gelegen moet zijn in deze Daluren. Indien een reiziger de betreffende reis echter niet in de Daluren heeft kunnen afmaken door een vertraging van de Treinvervoerder(s) waarbij een E-ticket Dal geldig is, levert een E-ticket Dal ook voor de door de vertraging veroorzaakte extra reistijd buiten de Daluren een geldig vervoerbewijs op.

Aanvullende voorwaarden E-ticket Toeslag Intercity direct

 1. Een E-ticket Toeslag Intercity direct geeft, in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor het betreffende traject, de reiziger het recht om een enkele reis te maken met (i) de Intercity direct over de HSL (Hogesnelheidslijn) traject tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal of vice versa, of (ii) de Intercity Brussel indien deze over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt (of vice versa). Op de vertrekborden op de perrons staat aangegeven of een toeslag vereist is.
 2. Een E-ticket Toeslag Intercity direct is alleen een geldig vervoerbewijs op de datum die op het E-ticket wordt vermeld.

Aanvullende voorwaarden E-ticket Toeslag ICE

 1. Een E-ticket Toeslag ICE geeft, in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor het betreffende traject, de reiziger het recht om een enkele reis met de ICE International binnen Nederland te reizen, op (een deel van) het traject Amsterdam-Utrecht-Arnhem of vice versa;
 2. Een E-ticket Toeslag ICE is alleen een geldig vervoerbewijs op de datum die op het E-ticket wordt vermeld.
 3. Op het moment kan er geen E-Ticket Toeslag ICE worden aangeschaft in de Gaiyo app, ga naar een NS-automaat om een toeslag aan te schaffen.
 4. Bij gebruik van sommige reisproducten is geen aparte ICE Toeslag vereist. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden die op het betreffende reisproduct van toepassing zijn.

Laatste update van dit bijzonder gedeelte 2 mei 2023. 

DEEL II B: BIJZONDER GEDEELTE Pilots

De Onderneming voert in sommige gebieden in Nederland een additionele Pilot uit. Per Pilot zijn additionele voorwaarden van kracht, voldoet de Klant hieraan dan kan de Klant gebruik maken van de extra’s die deze Pilot biedt.

Utrecht Reistegoed

Deze actie is bedoeld om inwoners van Utrecht wonend rond de Westelijke Stadsboulevard kennis te laten maken met deelmobiliteit.

 • Tijdens het aanmelden van deze pilot zijn de volgende voorwaarde van toepassing:
 • Je moet wonen in Utrecht binnen de postcode(s) 3526 t/m 3528, 3531 t/m 3534, 3542, 3551 t/m 3555 en 3561 t/m 3564;
 • Je mag nog geen Gaiyo account hebben ouder dan 14 dagen;
 • Aanmelden kan tussen 18 juli 2022 en 31 december 2022;
 • Er kunnen maximaal 1.680 deelnemers mee doen, daarna sluit de aanmelding.

Na het aanmaken van een volledig account ontvangen deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarde een €40 reistegoed, te besteden aan deelmobiliteit in Gaiyo. Het reistegoed is maximaal 1 jaar geldig.

Deze actie is mede mogelijke gemaakt namens de gemeente Utrecht, Innovactory (Gaiyo) en de deelaanbieders in Utrecht. Zij werken volgens de wettelijke richtlijnen voor privacy en (persoons-) gegevensadministratie.

Test parkeren op afstand Rivierenwijk en Europalaan-Noord

Deze actie is bedoeld om inwoners van Utrecht wonend rond Rivierenwijk of parkeerrayon Europalaan-Noord.

U krijgt ook een tegoed voor ander vervoer. Met deze test onderzoeken we wanneer het voor u aantrekkelijk is om uw auto op afstand te parkeren. De test start op 1 mei 2023 en loopt 1 jaar. Wat houdt de test in?

 • U levert tijdelijk uw parkeervergunning of plek op de wachtlijst in. Na de test kunt u deze weer terugkrijgen met dezelfde voorwaarden. U houdt uw plek op de wachtlijst.
 • U hebt voor slechts € 2 per maand een P+R-abonnement en bent zeker van een overdekte en veilige parkeerplek in P+R Westraven. Dit abonnement is meer dan € 10 goedkoper dan een parkeervergunning (€ 12,39 per maand).
 • U krijgt een tegoed van € 240 per jaar in een app waarmee u een reis met deelvervoer, de bus of de tram kunt plannen en betalen. Bijvoorbeeld om tussen P+R Westraven en uw woning te reizen.
 • U kunt 4 uur per maand gratis voor de deur parkeren (tijdens de venstertijden voor betaald parkeren die vanaf 1 mei gelden in uw parkeerrayon). Buiten de venstertijden kunt u altijd parkeren zonder te betalen.
 • U vult voor, tijdens en na de test een digitale vragenlijst in. U doet mee aan 2 groepsgesprekken over uw ervaringen met parkeren op afstand.

De voorwaarden voor deelname kunt u vinden op https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuidwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/test-parkeren-op-afstand-rivierenwijk-en-europalaan-noord/#c443437

Laatste update van dit bijzonder gedeelte 03 mei 2023.