Algemene voorwaarden account

Algemene Voorwaarden Gaiyo 

Versie 18 november 2022

Innovactory International B.V. (hierna: ‘Innovactory International’, de ‘Onderneming’ of ‘Gaiyo’) exploiteert de Gaiyo app, een mobiele applicatie waarmee (samengevat weergegeven) geregistreerde klanten  vervoer kunnen plannen en mobiliteitsdiensten kunnen afnemen bij aangesloten mobiliteitspartners, wanneer deze mobiliteitsdiensten beschikbaar zijn en/of passen binnen het afgesloten abonnement. Innovactory International  maakt daarbij gebruik van deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’ of ‘AV’). Door het maken van een account en/of gebruik van de Gaiyo app stemt u in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Adres: Bolderweg 2, 1332 AT Almere
Tel: 085 2500595
E-mail: 
Kvk nummer: 57152020
Btw nummer: NL852459075B01

DEEL I: ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Begrippen

De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven en hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis.

Account: het account van de Klant binnen de Gaiyo app, waartoe de Klant met behulp van zijn inloggegevens (het bij Gaiyo geregistreerd e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord) toegang tot kan krijgen.  Met het Account maakt Gaiyo het mogelijk om bij de verschillende aangesloten Mobiliteitsaanbieders te boeken, te reserveren en te betalen.

Algemene Voorwaarden of AV: deze Algemene Voorwaarden alsmede de wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden.

Contract: is elke overeenkomst gesloten tussen Gaiyo en de Klant, waarbij de klant gebruik kan maken van de Gaiyo app. Het Contract ontstaat in ieder geval door het maken van een Account en het daarbij accepteren van de Algemene Voorwaarden. 

Fraude: manipulatie alsmede elk doen of nalaten dat erop is gericht Gaiyo -te manipuleren en of het Reistegoed anders te spenderen.

Gaiyo: Innovactory International B.V.

Gaiyo app: De app Gaiyo, waarop Innovactory International de rechthebbende is, en die is te downloaden via appstores van Google (Google play) en Apple (App Store), zie ook www.gaiyo.com.

Gebruik: het gebruik van de Gaiyo app waaronder ook het maken van een Reservering en het feitelijk gebruiken van een mobiliteitsdienst.

Innovactory International: Innovactory International B.V.

Kaart: een, voor zover van toepassing als onderdeel van de Gaiyo app uitgegeven OV-chipkaart aan een Klant. De OV-chipkaart wordt uitgegeven door Trans Link Systems B.V. Trans Link Systems B.V. gaat, als u de OV-chipkaart ontvangt, een gebruiksovereenkomst met u aan. Op deze gebruiksovereenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden (voor het gebruik van de) OV-chipkaart van voormelde uitgever.

Klant: Een natuurlijk persoon, een entiteit of vennootschap (de laatste twee hierna gezamenlijk te noemen “Zakelijke Klanten”) die met succes en naar behoren geregistreerd is bij Gaiyo en een geldige Contract met Gaiyo heeft gesloten.

Mobiliteitsaanbieders: Aanbieders van mobiliteit of faciliteiten daarvoor, zoals deelfietsen, deelauto’s, openbaar vervoer, parkeren etc., met wie de Gaiyo een overeenkomst heeft gesloten om mobiliteitsdiensten aan te bieden via de Gaiyo app. De thans aangesloten Mobiliteitsaanbieders zijn nadere gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden. De Mobiliteitsaanbieders kunnen wijzigen en een actuele opgave is te raadplegen op www.gaiyo.com of op te vragen bij Gaiyo.

Onderneming: Innovactory International B.V.

Overmacht: Een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en/of noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van de Onderneming komt. Naast hetgeen hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder Overmacht in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: stakingen in bij de Onderneming, overheidsmaatregelen, extreme (weers)omstandigheden, pandemie en/of epidemie (waaronder de Corona / COVID-19 uitbraak).

Pilot: een nader omschreven proef (in de regel in een specifiek gebied en voor een aantal gespecificeerde deelnemers.

Privacybeleid: het beleid van Gaiyo met betrekking tot privacy voor de Gaiyo app. Voor meer informatie over privacy en het privacybeleid wordt verwezen naar het Privacybeleid dat is terug te vinden op de website: http://www.gaiyo.com/privacybeleid-account/.

Reservering: een reservatie, een boeking en/of huren van een mobiliteit via een Mobiliteitsaanbieder, door gebruik te maken van de Gaiyo app.

Vergoedingen: de vergoeding of vergoedingen die verschuldigd zijn voor het Gebruik.

Servicecentrum: de helpdesk van de Gaiyo app, waar vragen, klachten en/ of opmerkingen gesteld kunnen worden. Het Servicecentrum is bereikbaar via e-mail support@gaiyo.com en per telefoon op 085 2500595.

Website: http://www.gaiyo.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gaiyo, op elk Contract en op alle rechtsbetrekkingen (hoe ook genaamd) tussen Gaiyo en de Klant.
 2. Gaiyo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en het tarievenoverzicht voor het gebruik bij de Mobiliteitsaanbieders. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt aan de Klant door middel van een bericht per e-mail, aankondiging op de Website en/of via de Gaiyo app. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via de Website. Door het blijven gebruiken van de Gaiyo App stemt de klant in met de wijziging. Ingeval de Klant bezwaar heeft tegen wijziging kan de Klant het Contract direct beëindigen, waardoor geen gebruik meer kan worden gemaakt van de Gaiyo App.
 3. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een ‘ALGEMEEN GEDEELTE’ en ‘BIJZONDERE GEDEELTES’. De BIJZONDERE GEDEELTES gelden aanvullend op het ‘ALGEMEEN GEDEELTE’, indien en voor zover is bepaald dat één of meer BIJZONDERE GEDEELTES van toepassing zijn. Indien en voor zover sprake is van een tegenstrijdigheid tussen het ALGEMEEN GEDEELTE en een BIJZONDER GEDEELTE, gaat hetgeen in het BIJZONDER GEDEELTE is bepaald voor op het ALGEMEEN GEDEELTE. Er kunnen meerdere BIJZONDERE GEDEELTES tegelijk van toepassing zijn.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van Algemene Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 3. De Gaiyo app

 1. De Gaiyo app dient als toegangsmiddel voor het reserveren en huren van diensten via aangesloten Mobiliteitsaanbieders, voor zover dat technisch mogelijk is.
 2. Het toegangsmiddel voor Mobiliteitsaanbieders (en hun deelvervoer) is de Gaiyo app waarbij dient te worden ingelogd op het Account.
 3. Om de Gaiyo app te kunnen gebruiken dient de Klant over een mobiele telefoon te beschikken die voldoet aan de technische vereisten voor de Gaiyo app. Bij het downloaden van de app wordt automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon aan de benodigde vereisten voldoet. Gaiyo garandeert geen compatibiliteit. De verantwoordelijkheid ligt bij de Klant voor de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie. De Klant is verantwoordelijk voor mobiele datakosten die de Klant maakt door het gebruik van de Gaiyo app.

Artikel 4. Registratie en Account

 1. Om de Gaiyo app te kunnen gebruiken dient een account te worden aangemaakt, een en ander op de wijze als is voorzien in de Gaiyo app en in deze Algemene Voorwaarden. De Klant maakt tijdens het registratieproces een gebruikersnaam en wachtwoord aan dat hem de toegang geeft tot zijn/haar Gaiyo account.
 2. De Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim en persoonlijk te houden. Gaiyo gaat er vanuit dat alles wat er gebeurt op of met het account van de Klant, door de Klant gedaan wordt of onder toezicht en/of verantwoordelijkheid van de Klant De Klant zal nimmer zijn account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet doorverkopen, overdragen, uitlenen of anderszins door derde(n) laten gebruiken. .
 3. De Klant is, voor zover mogelijk op grond van dwingend recht, aansprakelijk voor alle door het verlies van de toegangsmiddelen veroorzaakte schade, met name wanneer daardoor diefstal, beschadiging of misbruik van Mobiliteitsaanbieders mogelijk is gemaakt.
 4. Indien een Klant denkt of weet dat zijn Account misbruikt wordt, dient de Klant dat direct te melden. De Klant is voorts verplicht om ongeregeldheden betreffende het account c.q. de Gaiyo app direct te melden. Het melden dient plaats te vinden bij het Servicecentrum.
 5. De Klant dient steeds te beschikken over een bankrekening (betaalrekening) bij een in Nederland gevestigde bank, welke bankrekening onder meer automatische incasso mogelijk maakt. Gaiyo kan verlangen dat de aanwezigheid van een dergelijke bankrekening wordt geverifieerd via een digitaal door Gaiyo te bepalen verificatieproces.
 6. De Klant verklaart dat alle informatie die verstrekt word of verstrekt is tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is.
 7. De Klant zorgt zelf dat de accountsgegevens bijgewerkt worden om de juistheid en accuraatheid te behouden. De Klant draagt er zorg voor dat steeds een functionerend en eigen telefoonnummer in het Account is geregistreerd, dit ten einde bereikbaar te zijn voor Gaiyo (bijvoorbeeld in het kader van een reservering).
 8. Voor sommige Mobiliteitsaanbieders is een rijbewijs nodig hiervoor zal Gaiyo een validatie doen. Voor deze diensten geldt:
  1. Tenminste een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en gedurende ten minste één (1) jaar in het bezit zijn van een rijbewijs
  2. Een geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto (B) of een bromfiets (AM);
  3. Ten alle tijden hun geldige rijbewijs tijdens het Gebruik/de huur bij zich te hebben en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en beperkingen.
  4. Voor sommige diensten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.
 9. Voor het activeren van het account dienen een Klant zich, die natuurlijke personen zijn, zich te identificeren met hun rijbewijs of de juiste identificatiedocumenten via een digitaal door Gaiyo te bepalen verificatieproces.
 10. Gaiyo behoudt zich recht voor een registratie te weigeren, om welke reden dan ook.
 11. Gaiyo bepaalt zelf of een Account wordt verstrekt.
 12. Het is niet toegestaan om zich meerdere keren te registreren respectievelijk meerdere accounts aan te maken.
 13. Gaiyo behoudt zich het recht voor om de Klant de toegang tot Gaiyo om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant aan te passen of te beëindigen
 14. Gaiyo behoudt zich het recht voor om een Contract om welke reden dan ook, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant te beëindigen

Artikel 5. Aanvraag en gebruik Kaart

 1. Een Klant kan zodra hij in aanmerking komt voor een Gaiyo OV-Kaart deze aanvragen in de Gaiyo app. Gaiyo kan ter zake aanvullende voorwaarden stellen.
 2. De Kaart is in bruikleen, en moet op het einde van het Contract direct geretourneerd worden aan Gaiyo op de door Gaiyo voorgeschreven wijze.
 3. De Kaart wordt voorzien van een duidelijke omschrijving hoe deze kaart geactiveerd kan worden.
 4. Een vervangende Kaart aanvragen kan. De Klant betaalt daarvoor € 18,15 per vervangende Kaart als administratiekosten.
 5. Bij activatie van de Kaart, accepteert de Klant de relevante voorwaarden en het relevante privacy statement voor gebruik van deze kaart;
 6. Na juiste aanvraag wordt de kaart automatische thuisgestuurd op het door de klant geregistreerde adres.
 7. De kosten van het reizen op saldo met de Kaart zijn volledig voor rekening van de Klant;

Artikel 6. Mobiliteitsaanbieders

 1. Voor het uitvoeren van een Reservering en/of mobiliteitsdienst maakt Gaiyo gebruik van de (mobiliteits)diensten van Mobiliteitsaanbieders. Veel van deze Mobiliteitsaanbieders hanteren eigen (algemene) voorwaarden en de voorwaarden van de betreffende Mobiliteitsaanbieders zijn aanvullend toepassing op het Gebruik van de betreffende mobiliteitsdienst. Op dit moment zijn de volgende Mobiliteitsaanbieders aangesloten met een additionele voorwaarden, waarbij per Mobiliteitsaanbieder een link is opgenomen naar diens voorwaarden (waar de voorwaarden zijn in te zien en te downloaden):

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de Klant hiermee akkoord. De voorwaarden van de Mobiliteitsaanbieders worden voorts van kracht en (indirect) geaccepteerd door de Klant zodra sprake is van een Reservering of Gebruik van de betreffende mobiliteitsdienst. De Deelnemer dient mogelijk zelf nog een account te maken bij de Mobiliteitsaanbieder, al dan niet via de Gaiyo app, waar de voorwaarden van de betreffende Mobiliteitsaanbieder nog expliciet moeten worden geaccepteerd voordat er gebruik gemaakt kan worden van de door die Mobiliteitsaanbieder aangeboden mobiliteitsdienst;

 1. Gaiyo kan ten alle tijden Mobiliteitsaanbieders toevoegen. Op het moment dat deze Mobiliteitsaanbieder door de Klant gebruikt wordt accepteert de Klant per direct de dan geldende voorwaarde van de Mobiliteitsaanbieder
 2. Door gebruik te maken van de Gaiyo app kan de Klant een Reservering plaatsen bij een aangesloten Mobiliteitsaanbieder. Gaiyo zorgt ervoor dat jouw Reservering geregistreerd worden bij de door de klant geselecteerde Mobiliteitsaanbieder. Het kan zijn dat sommige Mobiliteitsaanbieders het alleen mogelijk maakt een Reservering te plaatsen via de officiële Mobiliteitsaanbieders app. Gaiyo zal dan de Reservering mogelijk maken via een zogenaamde ‘deeplink’.
 3. Wanneer de Klant zijn Reservering succesvol is afgerond, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Mobiliteitsaanbieder voor het gebruik van de aangeboden mobiliteit.
 4. Gaiyo heeft enkel een faciliterende rol in het tot stand brengen van een Reservering en wordt geen partij bij de overeenkomst tussen Klant en Mobiliteitsaanbieder.
 5. Beschikbaarheid van diensten bij de Mobiliteitsaanbieders ligt bij de desbetreffende Mobiliteitsaanbieders, hier heeft Gaiyo geen invloed op. Gaiyo is niet aansprakelijk indien een dienst niet beschikbaar is.
 6. Een Reservering via Gaiyo met een Mobiliteitsaanbieders is voor de Klant bindend en hiervoor (kunnen) kosten worden gerekend.
 7. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Gaiyo op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor diensten of functies van derden.
 8. Indien en voor zover sprake is van een Reservering voor een OV E-ticket geldt naast het bepaalde in het Algemeen Gedeelte het bepaalde in het ‘BIJZONDER GEDEELTE (II A): OV vervoer E-ticket Voorwaarden’. 
 9. Het gebruik van mobiliteit voor vervoersdiensten als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 en het gebruik van mobiliteit met als doel het uitvoeren van een bezorg- of transportdienst is niet toegestaan.  

Artikel 7. Vergoedingen

 1. Alle genoemde bedragen, vergoedingen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. De Vergoeding zullen direct na Gebruik of periodiek, in een door Gaiyo nader te bepalen frequentie, per automatische incasso worden geïnd. De Klant dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening.
 3. Indien de in dit artikel bedoelde automatische Incasso wordt gestorneerd of er kan geen afschrijving plaats vinden, is de Klant, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Klant is in dat geval wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Zonder uitdrukkelijke toestemming is de Klant het niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Gaiyo te verrekenen met een vordering van de Klant uit welke hoofde ook, dan wel zijn betalingsverplichting jegens Gaiyo op te schorten.
 5. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering, buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, althans de opvolger van die regeling) verschuldigd.
 6. De eventuele gemaakte werkelijke gerechtelijke en executiekosten, alsmede andere redelijkerwijs noodzakelijke kosten, komen eveneens voor rekening van de Klant, dit eventueel ter aanvulling van de vergoedingen waarin de wet reeds voorziet.
 7. Indien Gaiyo de Vergoedingen niet kan incasseren, is Gaiyo gerechtigd het Account van de betreffende Klant op te schorten zolang de betaling niet voldaan is.
 8. In de Gaiyo App zijn de geldende tarieven weergegeven. Na afloop van het gebruik wordt de Vergoeding door Gaiyo (of de betreffende Mobiliteitsaanbieder(s) vastgesteld op basis van de geldende tarieven en het Gebruik. De prijs/(verwachte) vergoeding die in de Gaiyo app vooraf aan een Reservering wordt getoond, kan afwijken van de daadwerkelijke Vergoeding (dit in verband met verbruik, tijdsduur, etc.); de prijs getoond in Gaiyo dient ter indicatie. De vastgestelde Vergoeding na Gebruik is bindend. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de vastgestelde Vergoeding en/of de berekening daarvan, dient de Klant dit binnen 72 uur na afloop van het gebruik te worden doorgegeven het Servicecentrum.

Artikel 8. Pilot(s)

De Onderneming voert in sommige gebieden in Nederland een additionele Pilot uit. Per Pilot zijn additionele voorwaarden van kracht, voldoet de Klant hieraan dan kan de Klant gebruik maken van de extra’s die deze Pilot bied. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden ontstaat tussen de Onderneming en de Klant een overeenkomst tot deelname aan de Pilot, de Klant wordt dan ook aangeduid als ‘Deelnemer’. In dit geval is naast het Algemene Gedeelte het bepaalde in het ‘BIJZONDER GEDEELTE (II B): Pilots’.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de klant, boetes, (uitsluiting van) gebruik

 1. Voor zover toegestaan binnen dwingend (consumenten)recht is Gaiyo niet aansprakelijk jegens de klant, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (leidinggevenden van) Gaiyo.
 2. De Klant is jegens Gaiyo aansprakelijk voor schade die hij heeft toegebracht of veroorzaakt. Dit omvat – zonder uitputtelijk te zijn – diefstal van, schade aan of verlies van diensten/goederen van de aangeboden Mobiliteitsaanbieders die gehuurd of gereserveerd zijn via Gaiyo.
 3. Bij een ongeval door eigen schuld van de Klant strekt de aansprakelijkheid van de Klant zich ook uit tot de bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten, wegsleepkosten, waardevermindering, kosten door gederfde huurinkomsten, lagere trede voor de verzekeringspremie en administratieve kosten.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van regels en beperking per Mobiliteitsaanbieders.
 5. De Klant kan geen aankopen doen van materiaal van Mobiliteitsaanbieders, zoals fietsen, scooters, auto’s etc. Deze aankopen vallen niet onder het Contract van Gaiyo, evt. verplichtingen van betalingen worden door Gaiyo ten alle tijde geweigerd.
 6. De Klant gaat ermee akkoord dat elke claim die voortvloeit uit de relatie met Gaiyo, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders vervalt de Klant zijn vordering op Gaiyo en is deze verjaard.
 7. De Klant gebruikt een aangeboden mobiliteit via de Mobiliteitsaanbieders volgens de fatsoensnormen en neemt daarbij de geldende verkeers- en parkeerregels in acht. De Klant gaat voorzichtig om met het gehuurde en gedraagt zich als een verantwoordelijk weggebruiker.
 8. Bij een Reservering voor een bepaalde tijdsduur is de Klant verplicht om het gehuurde binnen deze tijdsduur te retourneren.
 9. In geval van verlies, diefstal van of schade aan het gehuurde dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Gaiyo servicecentrum. Bij diefstal is de Klant verplicht aangifte te doen bij de politie en een kopie van de aangifte met het Servicecentrum te delen.
 10. De Klant is verplicht het gehuurde visueel te inspecteren voor gebruik en bij gebreken deze te melden bij de klantenservice van de betreffende Mobiliteitsaanbieders en het Servicecentrum.
 11. De Klant is verplicht alle schade aan het gehuurde, of deze nu ontstaan is voor, tijdens of na het gebruik en of deze nu veroorzaakt is door de Klant of niet, direct te melden bij de klantenservice van de betreffende Mobiliteitsaanbieders en het Servicecentrum.
 12. De Klant is jegens Gaiyo aansprakelijk voor de gevolgen van boetes en of schades welke via het Gaiyo account geboekt zijn. De Klant zal alle daaruit ontstane boetes en kosten betalen en vrijwaart Gaiyo volledig tegen eventuele vorderingen van derden. Voor de verwerking van verkeersovertredingen (waarschuwingen, kosten, boetes, etc.) dient de Klant voor elke gebeurtenis een verwerkingsvergoeding van € 19,95 aan Gaiyo te betalen.

Artikel 10. Einde Contract

 1. De Klant heeft het recht om, zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd De Klant overige wettelijke en contractuele rechten, het Contract met Gaiyo schriftelijk op te zeggen. Per direct kan de Klant dan geen gebruik meer gemaakt worden van de Gaiyo app. Tevens kan er geen gebruik meer worden gemaakt van ieder account bij Mobiliteitsaanbieders gemaakt via de Gaiyo app. Openstaande vorderingen, zoals eerder gemaakte reizen en boetes worden verrekend door de Onderneming met de Klant.
 2. Gaiyo heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Gaiyo op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, het Contract met onmiddellijke ingang op te zeggen indien (niet uitputtend);
  1. de Klant zijn betalingsverplichtingen niet (meer) voldoet;
  2. de Klant enige verplichting ingevolge het Contract of deze Algemene Voorwaarden niet of niet behoorlijk nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn nadat Gaiyo de Klant in gebreke heeft gesteld, ongedaan is gemaakt, tenzij nakoming door de aard van de tekortkoming blijvend onmogelijk is. In dat geval is een ingebrekestelling niet nodig;
  3. de Klant zich schuldig maakt aan Fraude of hiertoe gegrond vermoeden bestaat;
  4. zich aan de zijde van de Gaiyo Overmacht voordoet;
  5. Gaiyo besluit om te stoppen met de Gaiyo app; en/of
  6. de Klant overlijdt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en/of de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard (of er doet zich een gebeurtenis voor ter aanzien van de Klant met vergelijkbare gevolgen of een vergelijkbare strekken).

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op het Contract, deze Algemene Voorwaarden en iedere rechtsverhouding tussen Gaiyo en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Artikel 12. Correspondentie, klachten en geschillen

 1. Alle schriftelijke communicatie van Klanten richting Gaiyo in verband met het Contract dient per e-mail te worden gericht aan het Servicecentrum (support@gaiyo.com).
 2. Klachten/opmerkingen over Gaiyo of de Gaiyo app, kunnen gemeld worden aan het Servicecentrum;
 3. Indien er een geschil optreedt tussen Gaiyo en de Klant zullen partijen eerst trachten hun geschil op minnelijke wijze op te lossen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaardering, worden eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam (rechtbank te Amsterdam), zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 2. De Klant is in verband met het gebruik van de Gaiyo app gebonden aan de licentie van deze app. In het geval een bepaling van deze licentie strijdig is met het bepaalde in dit Contract, dan prevaleert de bepaling in het Contract.
 3. Het is verboden om de (toegang tot de) Gaiyo app met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Een dergelijke inbreuk en de poging ertoe leidt primair tot uitsluiting van de Gaiyo app en alle kosten van de inbreuk bij eventuele, daaruit voortkomende schade zijn voor rekening van de Klant.
 4. Alle rechten, waaronder rechten van intellectuele of industriële eigendom, ten aanzien van de Gaiyo App en de Website berusten enkel en alleen bij Innovactory International. De Klant zal deze rechten respecteren. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn nadrukkelijk niet bedoeld om enig recht van Innovactory International over te dragen.
 5. De Onderneming kan in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van haar onderneming met medewerking van de Klant haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde (contractsoverneming). De Klant verleent bij voorbaat toestemming/medewerking hiervoor. De contractsoverneming komt tot stand op het moment de Klant hierover in kennis is gesteld. Wordt in die kennisgeving een latere datum bepaald dan geldt die latere datum als het oment waarop de contractsoverneming tot stand komt.

DEEL II A: BIJZONDER GEDEELTE OV (trein) E-ticket Voorwaarden

 1. Boekt een Klant een OV ticket via Gaiyo, dan zijn deze OV E-ticket voorwaarden van toepassing op het gebruik van dit ticket.
  1. Het OV E-ticket (vanaf nu “E-ticket”) verkregen via Gaiyo is alleen een geldig vervoerbewijs indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  2. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs voor vervoer per trein via het traject, op de datum en in de klasse die op het E-ticket worden vermeld.
  3. Een E-ticket enkele reis kan éénmaal worden gebruikt. Een E-ticket dagretour kan éénmaal voor de heenreis en éénmaal voor de terugreis worden gebruikt.
  4. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het E-ticket vermelde vervoerders, tenzij op het E-ticket specifiek “vrij naar keuze” is opgenomen.
  5. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs indien is ingecheckt bij een poortje of paaltje met 2D barcode lezer.
  6. Het E-ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs tijdens de op het vervoerbewijs aangegeven daluren. Buiten deze daluren is het E-ticket Dal geen geldig vervoerbewijs. Dit betekent dat zowel de start als het einde van de reis gelegen moet zijn in deze Daluren.
  7. Het E-ticket dient – conform de instructies bij aankoop – te worden geprint of geladen in een app op een mobiele telefoon of tablet.
  8. Het E-ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle dienen alle Reizigers vanaf 12 jaar een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. De naam op het identiteitsdocument dient overeen te komen met de naam op het E-ticket.
  9. Het E-ticket is alleen geldig voor het geselecteerde traject, de periode en de klasse die op het E-ticket worden vermeld.
  10. Het E-ticket moet worden bewaard tot voorbij de uitgang van het station van bestemming.
  11. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs als het duidelijk leesbaar is geprint, of weergegeven kan worden op de mobiele telefoon of tablet. Voor het laatste is voldoende schermgrootte en -kwaliteit noodzakelijk. E-tickets die slecht worden weergegeven, onleesbaar of bewerkt zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd.
  12. Indien het E-ticket tijdens een controle niet op de juiste wijze kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege storingen in de telefoon, tablet of omdat deze niet zijn opgeladen, dan is het geen geldig vervoerbewijs.
  13. Een E-ticket moet vóór de aanvang van de reis zijn aangeschaft. Een E-ticket dat na aanvang van de reis is aangeschaft, is geen geldig vervoerbewijs.
  14. Voor reizen in de Intercity direct tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport is een Intercity direct toeslag verplicht. Deze kan aangeschaft worden bij de NS kaartautomaat.
  15. Voor reizen op het binnenlandse traject van ICE International is een toeslag voor ICE International verplicht. Deze kan aangeschaft worden bij de NS kaartautomaat.
  16. Voor reizen op het binnenlandse traject van Intercity Brussel is een Intercity direct Toeslag nodig indien de IC Brussel over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt. Dit staat aangegeven op de vertrekborden op de perrons.
  17. Een E-ticket is niet geldig in Thalys en Eurostar treinen. Hiervoor is een internationaal ticket vereist.
  18. Een E-ticket is niet geldig voor het meenemen van een hond of fiets. Hiervoor zijn de Dagkaart hond en Fietskaart dal als los kaartje verkrijgbaar via de NS kaartautomaat.
  19. Iedere reiziger heeft een eigen E-ticket nodig. Er kunnen niet meerdere personen tegelijk reizen op één E-ticket.
 2. Voorts zijn de treinvervoerders gerechtigd de betreffende E-tickets niet als geldig vervoerbewijs te accepteren indien sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik zijn.
 3. Een E-ticket geeft geen recht op een zitplaats.
 4. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden van de treinvervoerder die het vervoer uitvoert, zoals benoemd in de Mobiliteitsaanbieders onder Stads en streekvervoer

Laatste update van dit bijzonder gedeelte 17 juni 2022.

DEEL II B: BIJZONDER GEDEELTE Pilots

De Onderneming voert in sommige gebieden in Nederland een additionele Pilot uit. Per Pilot zijn additionele voorwaarden van kracht, voldoet de Klant hieraan dan kan de Klant gebruik maken van de extra’s die deze Pilot biedt.

Tegoed Leidsche Rijn

Deze actie is bedoeld om inwoners van Leidsche Rijn kennis te laten maken met deelmobiliteit. Tijdens het aanmelden van deze proef zijn de volgende voorwaarde van
toepassing:

● Aanmelden kan tussen 3 oktober 2022 en 31 december 2022;
● Er kunnen maximaal 1.000 deelnemers mee doen, daarna sluit de aanmelding;
● Je hebt nog nooit €5,- of meer als €5,- reistegoed gekregen in je wallet.
● Het opgegeven woonadres dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving;
● Wonende in een Postcodegebied met begin letter(s):
● 3451 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,W, X, Z
● 3452 A,B,C,D,E,J,K,L,M,N,R,S
● 3453 H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V
● 3454 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X
● 3455 R,S
● 3481 Z
● 3528 A,B
● 3541 A,B,C,D,E,R,S,T,V
● 3543 A,B,C,D,E,G,H,J,K
● 3544 A,B,C,D,E,H,J,K,L,M,NP,R,S,T,V,W,X,Z
● 3545 D,E,N
● 3546 P

● De organisatie kan te allen tijde de actievoorwaarden wijzigen en deelnemers niet toelaten;
● Deelnemers die meedoen aan deze actie worden geacht zich niet uit te schrijven van e-mails en de app te verwijderen tot ten minste 31 december 2022. De organisator behoudt zich het recht om het toegekende tegoed uit de wallets te verwijderen als niet aan deze
voorwaarde voldaan wordt.

Deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarde ontvangen €40 reistegoed, te besteden aan deelmobiliteit in Gaiyo. Het reistegoed verloopt op 31 december 2022 (23:59 uur). Al het resterend tegoed verkregen via Gaiyo verdwijnt automatisch uit je wallet.

Deze actie is mogelijk gemaakt namens Innovactory (Gaiyo). Wij werken volgens de wettelijke richtlijnen voor privacy en (persoons-) gegevensadministratie.

Utrecht Reistegoed 

Deze actie is bedoeld om inwoners van Utrecht wonend rond de Westelijke Stadsboulevard kennis te laten maken met deelmobiliteit.

Tijdens het aanmelden van deze pilot zijn de volgende voorwaarde van toepassing:

 • Je moet wonen in Utrecht binnen de postcode(s) 3526 t/m 3528, 3531 t/m 3534,
  3542, 3551 t/m 3555 en 3561 t/m 3564;
 • Je mag nog geen Gaiyo account hebben ouder dan 14 dagen;
 • Aanmelden kan tussen 18 juli 2022 en 31 december 2022;
 • Er kunnen maximaal 1.680 deelnemers mee doen, daarna sluit de aanmelding.

Na het aanmaken van een volledig account ontvangen deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarde een €40 reistegoed, te besteden aan deelmobiliteit in Gaiyo. Het reistegoed is maximaal 1 jaar geldig.

Deze actie is mede mogelijke gemaakt namens de gemeente Utrecht, Innovactory (Gaiyo)
en de deelaanbieders in Utrecht. Zij werken volgens de wettelijke richtlijnen voor privacy
en (persoons-) gegevensadministratie.

Blij dat ik deel Utrecht

Deze actie is bedoeld om inwoners van Utrecht kennis te laten maken met deelmobiliteit.

Tijdens het aanmelden van deze proef zijn de volgende voorwaarde van toepassing:

 • Je moet wonen in Utrecht;
 • Je mag nog geen Gaiyo account hebben ouder dan 7 dagen;
 • Je moet nieuw zijn met deelvervoer, en nog geen ervaring hebben met het gebruik ervan;
 • De actie zit vol, je kunt niet meer aanmelden!

Na het aanmaken van een volledig account ontvangen deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarde een €40 reistegoed, te besteden aan deelmobiliteit in Gaiyo. Het reistegoed is maximaal 3 maanden geldig.

Deze actie is mede mogelijke gemaakt namens de gemeente Utrecht, Innovactory (Gaiyo) en de deelaanbieders in Utrecht. Zij werken volgens de wettelijke richtlijnen voor privacy en (persoons-) gegevensadministratie. 

Studenten proef Utrecht

Deze pilot is bedoeld om meer te weten te komen over hoe studenten in het mbo, hbo en wo deelmobiliteit inzetten.

Tijdens het aanmelden van deze proef zijn de volgende voorwaarde geaccepteerd:

 • Je moet studeren bij erkende mbo, hbo of WO opleiding in Utrecht;
 • Je moet beschikken over een studentenreisproduct (OV jaarkaart);
 • Je moet nog minstens 6 maanden studietijd hebben op het moment van inschrijving voor deze pilot.

Bij aanvang ontvangen deelnemers gedurende 6 maanden €40 reistegoed, te besteden aan deelmobiliteit in Gaiyo. Als tegenprestatie voor de beschikbaar gestelde probeertegoeden vullen deelnemers drie vragenlijsten in (bij aanvang, halverwege en op het einde) De verstrekte antwoorden en verkregen data worden gebruikt voor analyse. Indien de vragenlijsten niet op tijd en volledig worden ingevuld, kan Goedopweg deelnemers uitsluiten van de pilot en hun deelname per direct stopzetten.

Goedopweg en Innovactory (Gaiyo) werken volgens de wettelijke richtlijnen voor privacy en (persoons-) gegevensadministratie. 

Leidsche Rijn Pilot additionele voorwaarden

De Pilot heeft als startdatum medio sept 2020 en eindigt van rechtswege op 30 Juni 2022. De Onderneming kan de looptijd van de Pilot aanpassen. Indien dit het geval is zal de Deelnemer hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd;

Het doel van de Pilot: Inzicht verkrijgen onder welke condities bewoners van een VINEX-uitleglocatie als Leidsche Rijn bereid zijn gebruik te maken van de vervoersdiensten, die worden aangeboden in Gaiyo door de Mobiliteitsaanbieders:

 • eisen en wensen van de Deelnemers t.a.v. hetgeen wordt aangeboden, alsook
 • randvoorwaarden die de overheid moet invullen om de introductie van MaaS te laten slagen.

Inzicht in het effect van de aangeboden MaaS: in hoeverre leidt het aanbod van MaaS tot (duurzame, toekomst vaste) aanpassing van het mobiliteitsgedrag van inwoners van Leidsche Rijn passend bij Utrechtse beleidsdoelstellingen? Daarmee wordt inzicht gegeven in hoeverre MaaS kan worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te bereiken, waaronder gedragsverandering ten behoeve van publieke doelstellingen. Specifiek wordt er gekeken naar de onderstaande effecten:

 • welk aandeel de verschillende vervoersmiddelen hebben binnen een vervoer beweging van A naar B;
 • het aantal autobewegingen in de spits op de op- en afritten van de A2 en A12, de verbindingswegen tussen de binnenstad en Leidsche Rijn, doordat bewoners op een ander moment gaan reizen of met een andere modaliteit;
 • het aandeel (tweede) autobezit in Leidsche Rijn en het aandeel autodelers alsmede de daaraan verbonden ruimtelijke implicaties. Inzicht in hoeverre de Onderneming, met de consument als Deelnemer, een toekomst vaste businesscase kan realiseren.

Additionele Begrippen

 • Deelnemer: De natuurlijke persoon die Klant is bij Gaiyo en als zodanig door de Onderneming voldoet aan de Criteria voor deelname Pilot LeidscheRijn, hiermee wordt een Gaiyo Klant ook deelnemer aan de Pilot;
 • Actief Gebruik: Onder actief gebruik wordt gezien een deelnemer die in Leidsche Rijn woont en voldoet aan Criteria voor deelname. Deze deelnemer gebruikt gedurende 3 aaneengesloten maanden op minimaal 6 verschillende dagen meerdere MaaS-Functionaliteiten van de MaaS-Dienst gebruikt tijdens de Pilotperiode en na start deelname;
 • Doelgroepen: Een groep potentiële Deelnemers met een reisgedrag dat overeenkomt en aansluit bij het doel van de Pilot zoals hiervoor beschreven;
 • Enquêtes: Feedback in de vorm van geanonimiseerde gegevens die voortkomen uit enquêtes die een Klant invult;
 • Leidsche Rijn: De postcodegebieden zoals omschreven in het onderdeel ‘Criteria voor deelname Pilot LeidscheRijn’. Dit is ruwweg het grondgebied van de gemeente Utrecht ten Westen van snelweg A2, inclusief enkele gebieden ten Oosten van deze weg, waaronder bedrijventerrein Papendorp;
 • MaaS: (Mobility as a Service): Het aanbod van mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via Gaiyo met real-time informatie aan Klant worden aangeboden, inclusief eventuele betaling en afhandeling van transacties;
 • MaaS Functionaliteit: Onder MaaS functionaliteiten wordt verstaan dat een Klant gebruikt maakt van de Gaiyo app (zich heeft geregistreerd met een account en betaalgegevens) en de volgende functionaliteiten gebruikt: Persoonlijke aspecten en voorkeuren aanpast in de Gaiyo app; een rit plant in de Gaiyo app, een rit boekt of reserveert bij een van aangesloten Mobililiteitsaanbieders; een reis maakt met een vervoermiddel van een van de aangesloten Mobililiteitsaanbieders of gebruik maakt van een eigen auto om het advies te volgen. De reis betaalt met het Gaiyo account en indien van toepassing gebruik maakt van het gekregen Reistegoed;
 • Pilot: De proef voor MaaS met een select aantal geselecteerde Deelnemers uit Leidsche Rijn;
 • Personeel: Personen die werkzaam zijn voor of in opdracht van de Pilot en of Onderneming;
 • Reistegoed: Het tegoed dat een Deelnemer krijgt als waarde om mee te reizen bij aangesloten Mobiliteitsaanbieders, waarmee een Deelnemer een extra stimulans krijgt om mee te doen aan deze proef, en dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen;
 • Pilot Website: http://www.gaiyo.com/leidsche-rijn;

Pilot

 • Looptijd van de Pilot: De Pilot heeft als startdatum medio sept 2020 en eindigt van rechtswege op 30 Juni 2022.
 • Doel van de Pilot: Inzicht verkrijgen onder welke condities bewoners van een VINEX-uitleglocatie als Leidsche Rijn bereid zijn gebruik te maken van de vervoersdiensten, die worden aangeboden in Gaiyo door de Mobiliteitsaanbieders:
  • eisen en wensen van de Deelnemers t.a.v. hetgeen wordt aangeboden, alsook
  • randvoorwaarden die de overheid moet invullen om de introductie van MaaS te laten slagen.
  • Inzicht in het effect van de aangeboden MaaS: in hoeverre leidt het aanbod van MaaS tot (duurzame, toekomst vaste) aanpassing van het mobiliteitsgedrag van inwoners van Leidsche Rijn passend bij Utrechtse beleidsdoelstellingen? Daarmee wordt inzicht gegeven in hoeverre MaaS kan worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te bereiken, waaronder gedragsverandering ten behoeve van publieke doelstellingen. Specifiek wordt er gekeken naar de onderstaande effecten:
  • Welk aandeel de verschillende vervoersmiddelen hebben binnen een vervoer beweging van A naar B;
  • het aantal autobewegingen in de spits op de op- en afritten van de A2 en A12, de verbindingswegen tussen de binnenstad en Leidsche Rijn, doordat bewoners op een ander moment gaan reizen of met een andere modaliteit;
  • het aandeel (tweede) autobezit in Leidsche Rijn en het aandeel autodelers alsmede de daaraan verbonden ruimtelijke implicaties. Inzicht in hoeverre de Onderneming, met de consument als Deelnemer, een toekomst vaste businesscase kan realiseren;
 • Doel van de Overeenkomst: Doel van de Overeenkomst is het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan de Pilot;
 • Duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Deelnemer en de Onderneming geldt tot de einddatum van de Pilot en eindigt dan automatisch van rechtswege;
 • Werkingssfeer/Toepasselijkheid: Dit Bijzonder Gedeelte is enkel van toepassing op de Pilot;
 • Vindplaats: Deze Algemene Voorwaarden is op de Pilot Website geplaatst en kunnen daar worden geraadpleegd;
 • Criteria voor deelname Pilot LeidscheRijn
  De Pilot definieert criteria voor deelname. Deze criteria zijn dat de Deelnemer aan de Pilot:
  • In het bezit moet zijn van een iPhone (iOS 11.1 of hoger) of Android (5.0 of hoger) smartphone waarvoor Gaiyo beschikbaar is in de Apple App Store of Google Playstore;
  • De Gaiyo app moet downloaden en activeren;
  • De registratieprocedure juist heeft doorlopen en deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd;
  • Een bestaand en persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer heeft opgegeven voor de correspondentie en contact;
  • Je minimaal 18 jaar bent en hiermee bevoegd bent om deze Algemene Voorwaarden te accepteren;
  • Het woonadres van de Deelnemer dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving;
  • Wonende in een Postcodegebied met begin letter(s):
  • 3451 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,W, X, Z
  • 3452 A,B,C,D,E,J,K,L,M,N,R,S
  • 3453 H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V
  • 3454 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X
  • 3455 R,S
  • 3481 Z
  • 3528 A,B
  • 3541 A,B,C,D,E,R,S,T,V
  • 3543 A,B,C,D,E,G,H,J,K
  • 3544 A,B,C,D,E,H,J,K,L,M,NP,R,S,T,V,W,X,Z
  • 3545 D,E,N
  • 3546 P
 • Deelnemerselectie en aanmelding: Deelnemers die voldoen aan de Criteria voor deelname komen in aanmerking voor deelname aan de Pilot. Bij over-inschrijvingen is de Onderneming gerechtigd de voor de Pilot meest geschikte potentiële deelnemers te selecteren en toe te laten tot de Pilot. De Onderneming behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen.
 • Tot stand komen Overeenkomst: Het aanbod van de Pilot tot het afsluiten van een Overeenkomst wordt te allen tijde gedaan onder het voorbehoud van definitieve acceptatie door de Onderneming en is als zodanig op te vatten als een voorwaardelijk aanbod. De Onderneming zal de door de Deelnemer ingevulde gegevens valideren en kan, bij twijfel, een verzoek aan de Deelnemer doen om aanvullende informatie aan te leveren. De Onderneming is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag (achteraf) te weigeren (bijvoorbeeld indien deze niet voldoet aan gestelde criteria voor deelname). De Onderneming zal een weigering zo spoedig mogelijk per e-mail aan de aanvrager meedelen;
 • Acceptatie voorwaarde Mobiliteitsaanbieders: Met het tot stand komen van de Overeenkomst accepteert de Deelnemer ook indirect de voorwaarden van de op dit moment aangesloten Mobiliteitsaanbieders.
 • Toestemming tot opvragen reisgegevens: Deelnemer geeft de Onderneming expliciet toestemming om bij de Mobiliteitsaanbieder waar het Reistegoed wordt gebruikt, het gebruik en de transacties op te vragen bij desbetreffende Mobiliteitsaanbieder. Deze gegevens worden gebruikt in een verbruik overzicht voor de Deelnemer, alsmede worden deze gegevens gebruikt ter verbetering van de Pilot; De Deelnemer gaat ook akkoord met de toegang die de deelnemende overheden toegang hebben tot deze (geanonimiseerde) reisgegevens, binnen het kader van de AVG. Dit heeft als doel om effectieve maatregelen te treffen om de publieke doelstellingen van de pilot te bereiken.
 • Deelname / account creatie Gaiyo als je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden: Je kunt ook Gaiyo gebruiken en of een account aanmaken bij Gaiyo als je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Je krijgt dat alleen niet de voordelen / probeeraanbod die horen bij de Pilot Leidsche Rijn.
 • De Deelnemer krijgt om het Doel van de Pilot te behalen een waarde in de vorm van Reistegoed. Dit Reistegoed kan ingewisseld worden bij de aangesloten Mobiliteitsaanbieders;
 • De gebruiksperiode van het Reistegoed vangt aan op het moment dat de Deelnemer een account heeft aangemaakt en de aanmelding volledig heeft afgerond en de Overeenkomst definitief is. Het Reistegoed is maximaal de looptijd van de Pilot beschikbaar, en vervalt als de Pilot eindigt; De omvang van het Reistegoed kan variëren.
 • Het Reistegoed kan nimmer ingewisseld worden tegen geld en of andere producten anders dan bedoeld in de opzet van de Pilot;
 • Mocht de Deelnemer meer Reistegoed verbruiken dan de Onderneming voor deze Pilot beschikbaar gesteld heeft, dan moet de Deelnemer dit zelf vergoeden;
 • De Onderneming kan elk moment het Reistegoed bevriezen, als zij daar noodzaak toe ziet;
 • Reistegoed kan alleen gebruikt worden bij aangesloten Mobiliteitsaanbieders;
 • Reistegoed wat niet gebruikt is op het einde van de looptijd, komt direct te vervallen.
 • Op Reistegoed kan geen monetaire aanspraak gemaakt worden.
 • De kosten die gemaakt worden voor het gebruik van diensten van Mobiliteitsaanbieders welke niet binnen het Reistegoed van de deelnemer vallen komen volledig voor rekening van de Deelnemer;
 • Bij Actief Gebruik stelt de Onderneming meer Reistegoed ter beschikking, waaronder b.v. een probeer-aanbod voor een deelauto, nader te bepalen door de Onderneming.
 • Controle Fraude De Onderneming behoudt zich in het kader van het bestrijden van Fraude het recht voor om controles uit te oefenen op de door de Deelnemer verstrekte gegevens. Het vermoeden van Fraude is een reden om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen conform het daartoe gestelde bij in deze Algemene Voorwaarden. Alle Reistegoeden zullen in het geval van Fraude komen te vervallen. In het geval de Onderneming reeds Reistegoeden heeft uitgekeerd aan de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht om dit Reistegoed aan de Onderneming terug te betalen. Ingeval de Onderneming vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd, verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Onderneming een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter grootte van het bedrag van het onterecht gebruikte Reistegoed met een minimum van € 50,00 (vijftig euro) per fraudehandeling, onverminderd het recht van de Onderneming om de daadwerkelijk door de Onderneming en/of aanverwante Mobiliteitsaanbieders geleden schade op de Deelnemer te verhalen;
 • Verplichtingen van de Deelnemer: De Deelnemer dient zich als een goed houder van de beschikbaar gestelde Gaiyo app te gedragen en deze uitsluitend te gebruiken op de wijze en voor het doel dat hij met de Pilot is overeengekomen. De Deelnemer moet handelen in lijn met het doel van de Pilot. Deelnemer verleent, door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, uitdrukkelijk toestemming aan de Onderneming voor het registreren van het gebruik van verschillende Mobiliteitsaanbieders met betrekking tot reisbewegingen en het verwerken van deze gegevens voor het bepalen van gebruik van het Reistegoed alsmede voor het gebruik van deze gegevens voor het uitvoeren en verbeteren van de Pilot/doorontwikkeling van de Gaiyo app. De Deelnemer is tijdens de Looptijd van de Pilot gehouden nadere informatie te verschaffen in de vorm van enquêtes. De enquêtes worden aangeboden via e-mail. In geval van een (tijdelijke) wijziging in de persoonlijke situatie van een Deelnemer die gevolgen heeft voor de deelname aan de Pilot, zoals genoemd in criteria genoemd in artikel 3.1 of verblijf in het buitenland, is Deelnemer verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan de Onderneming. Bij zo een wijziging van de situatie, zal de Onderneming opnieuw een afweging maken of Deelnemer voldoet aan de deelname criteria voor de Pilot. Indien tijdens de deelname aan de Pilot de woonlocatie verandert, dient de Deelnemer deze wijziging, binnen 5 werkdagen, ook aan te passen in de Gaiyo app. Zodra de locatie is veranderd, zal de Onderneming controleren of de Deelnemer nog steeds voldoet aan de deelnamecriteria van de Pilot. Als blijkt dat de Deelnemer nog steeds hieraan voldoet zal de deelname aan de Pilot worden voortgezet. Indien blijkt dat de Deelnemer niet meer voldoet aan de deelnamecriteria van de Pilot wordt de Deelname aan de Pilot beëindigd. De Deelnemer raakt het openstaande Reistegoed kwijt, maar hoeft het gebruikte Reistegoed niet terug te betalen. Deelnemer is verplicht de hem bekende storingen met het gebruik van de Gaiyo app te melden aan de Onderneming wil hij gebruik kunnen maken van het Reistegoed. De Gaiyo app en het Reistegoed is bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar. De Deelnemer mag derden niet het Reistegoed laten gebruiken. Indien de smartphone met de Gaiyo app zonder toestemming van de Onderneming door anderen dan de Deelnemer wordt gebruikt, wordt dit gezien als Fraude;
 • Verplichtingen van de Onderneming: De Onderneming streeft ernaar eventuele problemen waar mogelijk ten spoedigste op te lossen, bij voorkeur voordat zij erop aangesproken wordt;
 • Overmacht: De Onderneming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van Overmacht. De Onderneming kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de Onderneming langer dan de Looptijd van de Pilot zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen in verband met Overmacht, is de Onderneming gerechtigd de Overeenkomst zonder de verplichting tot Reistegoed van enige schade aan de andere partij, op te zeggen tegen het einde van de Looptijd van de Pilot;
 • Aansprakelijkheid Deelnemer jegens de Onderneming: De Deelnemer is aansprakelijk en vrijwaart de Onderneming volledig voor alle schade die de Onderneming lijdt en/of aanspraken van derden, ontstaan als gevolg van a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en/of b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Onderneming voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer, dan wel omstandigheden van het geval die voor rekening en risico van de Deelnemer dienen te komen;
 • Aansprakelijkheid Deelnemer jegens Derden: De Deelnemer is aansprakelijk jegens Derden voor schade die het gevolg is van het overtreden door de Deelnemer van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomsten de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming en of de Pilot voor aanspraken in dat verband;
 • Aansprakelijkheid Onderneming jegens Deelnemer: De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, die direct voortvloeit uit: de verminking, vertraging, afdwaling alsmede onbevoegde kennisneming en/of verzending van elektronische gegevens; het verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie; De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winst- , omzet- of inkomensderving en/of immateriële schade. Onverminderd het in bovenstaande artikelen bepaalde, is de eventuele aansprakelijkheid van de Onderneming per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot een bedrag ad € 50,00 per Deelnemer ongeacht de aard van de aansprakelijkheid. Op de Overeenkomst gegronde rechtsvorderingen van de Deelnemer vervallen na zes maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de rechtsvordering(en) ontstaat/ontstaan. Het Beloningsresultaat vervalt zes maanden na afloop van de Beloningsperiode indien de Deelnemer het betreffende Beloningsresultaat niet besteedt c.q. niet verzoekt om dit uit te keren. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichting op grond van de Overeenkomst, de daarbij behorende Deelname Voorwaarden en/of b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Organisatie voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer.

Laatste update van dit bijzonder gedeelte 11 juli 2022.