Algemene voorwaarden account

1        BEGRIPPEN

De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene voorwaarden met hoofdletter geschreven en hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1   Actief Gebruik: Onder actief gebruik wordt gezien een deelnemer die in Leidsche Rijn (zie 1.9) woont en voldoet aan Criteria voor deelname. Deze deelnemer gebruikt gedurende 3 aaneengesloten maanden op minimaal 6 verschillende dagen meerdere MaaS-Functionaliteiten van de MaaS-Dienst gebruikt tijdens de Pilotperiode en na start deelname;

1.2   Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden alsmede de wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden;

1.3   Contract: Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ontstaat het Contract dat wordt gesloten tussen de Onderneming en de Deelnemer om deel te nemen aan de Pilot;

1.4   Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de Pilot MaaS Leidsche Rijn en als zodanig door de Onderneming is erkend;

1.5   Doelgroepen: Een groep potentiële Deelnemers met een reisgedrag dat overeenkomt en aansluit bij het doel van de Pilot zoals beschreven in artikel 2.2;

1.6   Enquêtes: Feedback in de vorm van geanonimiseerde gegevens die voortkomen uit enquêtes die de Deelnemer invult;

1.7       Fraude: Manipulatie alsmede elk doen of nalaten dat erop is gericht de doelstelling van de Pilot -te manipuleren en of het Reistegoed anders te spenderen;

1.8       Kaart: Een als onderdeel van deze Pilot uitgegeven OV-chipkaart aan de Deelnemer;

1.9       Leidsche Rijn: De postcodegebieden zoals omschreven in artikel 3.1. Dit is ruwweg het grondgebied van de gemeente Utrecht ten Westen van snelweg A2, inclusief enkele gebieden ten Oosten van deze weg, waaronder bedrijventerrein Papendorp.

1.10    MaaS: (Mobility as a Service): Het aanbod van mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via Gaiyo met real-time informatie aan Deelnemers worden aangeboden, inclusief eventuele betaling en afhandeling van transacties;

1.11    MaaS Functionaliteit: Onder MaaS functionaliteiten wordt verstaan dat een Deelnemer gebruikt maakt van de Gaiyo app (zich heeft geregistreerd met een account en betaalgegevens) en de volgende functionaliteiten gebruikt: Persoonlijke aspecten en voorkeuren aanpast in de Gaiyo app; een rit plant in de Gaiyo app, een rit boekt of reserveert bij een van aangesloten Mobililiteitsaanbieders; een reis maakt met een vervoermiddel van een van de aangesloten Mobililiteitsaanbieders of gebruik maakt van een eigen auto om het advies te volgen. De reis betaalt met het Gaiyo account en indien van toepassing gebruik maakt van het gekregen Reistegoed;

1.12    Mobiliteitsaanbieders: Aanbieders van mobiliteit of faciliteiten daarvoor zoals deelfietsen, deelauto’s, OV, parkeren etc. De voorwaarden van deze Mobiliteitsaanbieders worden van kracht zodra er gebruikt wordt gemaakt van een aanbod. De Deelnemer dient mogelijk zelf nog een account te maken bij de Mobiliteitsaanbieder, waar mogelijk voorwaarden nog expliciet moeten worden geaccepteerd voordat er gebruik gemaakt kan worden van de dienst;

Op het moment zijn de volgende Mobiliteitsaanbieders aangesloten:

1.13    Onderneming: Innovactory International B.V. gevestigd aan de Bolderweg 2 te Almere, en uitvoerder van de Pilot;

1.14    Overmacht: Een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en/of noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van de Onderneming komt. Naast hetgeen hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder Overmacht in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: stakingen in bij de Onderneming, overheidsmaatregelen, extreme (weers)omstandigheden;

1.15    Personeel: Personen die werkzaam zijn voor of in opdracht van de Pilot en of Onderneming;

1.16    Pilot: De proef voor MaaS met een select aantal geselecteerde Deelnemers uit Leidsche Rijn;

1.17    Privacybeleid: Ons beleid met betrekking tot privacy voor de Gaiyo App (Menu > Over > Juridische informatie) en ook direct via https://gaiyo.com/.Ons beleid met betrekking tot privacy van de Deelnemers aan de Pilot is ook te vinden op https://gaiyo.com/;

1.18    Reistegoed: Het tegoed dat een Deelnemer krijgt als waarde om mee te reizen bij aangesloten Mobiliteitsaanbieders, waarmee een Deelnemer een extra stimulans krijgt om mee te doen aan deze proef, en dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen;

1.19    Servicecentrum: De helpdesk van de dienst Gaiyo specifieke voor de Pilot, waar vragen, klachten en/ of opmerkingen gesteld kunnen worden. Het Servicecentrum is bereikbaar via e-mail leidscherijn@gaiyo.com;

1.20    Gaiyo: De app Gaiyo die gebruikt wordt voor deze Pilot https://gaiyo.com/;

1.21    Pilot Website: https://gaiyo.com/leidscherijn;

2     Voorwaarden deelname

2.1       Looptijd van de Pilot: De Pilot heeft als startdatum medio sept 2020 en eindigt van rechtswege op 31 Dec 2021. De Onderneming kan de looptijd van de Pilot aanpassen. Indien dit het geval is zal de Deelnemer hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd;

2.2       Doel van de Pilot: Inzicht verkrijgen onder welke condities bewoners van een VINEX-uitleglocatie als Leidsche Rijn bereid zijn gebruik te maken van de vervoersdiensten, die worden aangeboden in Gaiyo door de Mobiliteitsaanbieders:

 • eisen en wensen van de Deelnemers t.a.v. hetgeen wordt aangeboden, alsook
 • randvoorwaarden die de overheid moet invullen om de introductie van MaaS te laten slagen.

Inzicht in het effect van de aangeboden MaaS: in hoeverre leidt het aanbod van MaaS tot (duurzame, toekomst vaste) aanpassing van het mobiliteitsgedrag van inwoners van Leidsche Rijn passend bij Utrechtse beleidsdoelstellingen? Daarmee wordt inzicht gegeven in hoeverre MaaS kan worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te bereiken, waaronder gedragsverandering ten behoeve van publieke doelstellingen. Specifiek wordt er gekeken naar de onderstaande effecten:

 • Welk aandeel de verschillende vervoersmiddelen hebben binnen een vervoer beweging van A naar B;
 • het aantal autobewegingen in de spits op de op- en afritten van de A2 en A12, de verbindingswegen tussen de binnenstad en Leidsche Rijn, doordat bewoners op een ander moment gaan reizen of met een andere modaliteit;
 • het aandeel (tweede) autobezit in Leidsche Rijn en het aandeel autodelers alsmede de daaraan verbonden ruimtelijke implicaties. Inzicht in hoeverre de Onderneming, met de consument als Deelnemer, een toekomst vaste businesscase kan realiseren;

2.3       Doel van het Contract: Doel van het Contract is het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan de Pilot;

2.4       Duur van het Contract: Het Contract tussen Deelnemer en de Onderneming geldt tot de einddatum van de Pilot en eindigt dan automatisch van rechtswege;

2.5       Werkingssfeer/Toepasselijkheid: Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Pilot;

2.6       Vindplaats: Deze Algemene Voorwaarden zijn op de Pilot Website geplaatst en kunnen daar worden geraadpleegd;

2.7       Aanpassing: De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden via de Website. De aangepaste of aangevulde Algemene Voorwaarden zijn voor de Deelnemer bindend vanaf het moment dat deze van kracht worden doch niet eerder dan één kalendermaand nadat de Deelnemer in kennis is gesteld van het feit dat deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd en/of zijn aangevuld (via de Website), tenzij de Deelnemer tijdig heeft opgezegd. De tekst van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden is te raadplegen op dePilot Website en zal op verzoek per e-mail worden toegezonden. Indien de Deelnemer niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing/aanvulling van de Algemene Voorwaarden is hij gerechtigd om gedurende één kalendermaand na de datum in de Algemene Voorwaarden het Contract op te zeggen overeenkomstig artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden. Het Contract wordt dan door de Onderneming beëindigd op het moment dat de aangepaste of aangevulde Algemene Voorwaarden van kracht worden;

2.8       Taal: De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van Algemene Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend;

2.9       Criteria voor deelname
De Pilot definieert criteria voor deelname. Deze criteria zijn dat de Deelnemer aan de Pilot:

 • In het bezit moet zijn van een iPhone (iOS 11.1 of hoger) of Android (5.0 of hoger) smartphone waarvoor Gaiyo beschikbaar is in de Apple App Store of Google Playstore;
 • De Gaiyo App moet downloaden en activeren;
 • De registratieprocedure juist heeft doorlopen en deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd;
 • Een bestaand en persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer heeft opgegeven voor de correspondentie en contact;
 • Je minimaal 18 jaar bent en hiermee bevoegd bent om deze Algemene Voorwaarden te accepteren;
 • Het woonadres van de Deelnemer dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving;
 • Wonende in een Postcodegebied met begin letter(s):
  • §  3451 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,W, X, Z
  • §  3452 A,B,C,D,E,J,K,L,M,N,R,S
  • §  3453 H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V
  • §  3454 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X
  • §  3455 R,S
  • §  3481 Z
  • §  3528 A,B
  • §  3541 A,B,C,D,E,R,S,T,V
  • §  3543 A,B,C,D,E,G,H,J,K
  • §  3544 A,B,C,D,E,H,J,K,L,M,NP,R,S,T,V,W,X,Z
  • §  3545 D,E,N
  • §  3546 P

2.10    Vervallen

2.11    Deelnemerselectie en aanmelding: Deelnemers die voldoen aan de Criteria voor deelname komen in aanmerking voor deelname aan de Pilot. Bij over-inschrijvingen is de Onderneming gerechtigd de voor de Pilot meest geschikte potentiële deelnemers te selecteren en toe te laten tot de Pilot. De Onderneming behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen.

2.12    Tot stand komen Contract: Het aanbod van de Pilot tot het afsluiten van een Contract wordt te allen tijde gedaan onder het voorbehoud van definitieve acceptatie door de Onderneming en is als zodanig op te vatten als een voorwaardelijk aanbod. De Onderneming zal de door de Deelnemer ingevulde gegevens valideren en kan, bij twijfel, een verzoek aan de Deelnemer doen om aanvullende informatie aan te leveren. De Onderneming is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag (achteraf) te weigeren (bijvoorbeeld indien deze niet voldoet aan gestelde criteria voor deelname). De Onderneming zal een weigering zo spoedig mogelijk per e-mail aan de aanvrager meedelen;

2.13    Acceptatie voorwaarde Mobiliteitsaanbieders: Met het tot stand komen van het Contract, accepteert de Deelnemer ook indirect de voorwaarden van de op dit moment aangesloten Mobiliteitsaanbieders.

2.14    Toestemming tot opvragen reisgegevens: Deelnemer geeft de Onderneming expliciet toestemming om bij de Mobiliteitsaanbieder waar het Reistegoed wordt gebruikt, het gebruik en de transacties op te vragen bij desbetreffende Mobiliteitsaanbieder. Deze gegevens worden gebruikt in een verbruik overzicht voor de Deelnemer, alsmede worden deze gegevens gebruikt ter verbetering van de Pilot; De Deelnemer gaat ook akkoord met de toegang die de deelnemende overheden toegang hebben tot deze (geanonimiseerde) reisgegevens, binnen het kader van de AVG. Dit heeft als doel om effectieve maatregelen te treffen om de publieke doelstellingen van de pilot te bereiken (artikel 2.2).

3     Reistegoed

3.1       De Deelnemer krijgt om het Doel van de Pilot te behalen een waarde in de vorm van Reistegoed. Dit Reistegoed kan ingewisseld worden bij de aangesloten Mobiliteitsaanbieders;

3.2       De gebruiksperiode van het Reistegoed vangt aan op het moment dat de Deelnemer de aanmelding volledig heeft afgerond en het Contract definitief is. Het Reistegoed is maximaal de looptijd van de Pilot beschikbaar, en vervalt als de Pilot eindigt; De omvang van het Reistegoed kan variëren, de laatste status is te vinden op de PilotWebsite.

3.3       Het Reistegoed kan nimmer ingewisseld worden tegen geld en of andere producten anders dan bedoeld in de opzet van de Pilot;

3.4       Mocht de Deelnemer meer Reistegoed verbruiken dan de Onderneming voor deze Pilot beschikbaar gesteld heeft, dan moet de Deelnemer dit zelf vergoeden;

3.5       De Onderneming kan elk moment het Reistegoed bevriezen, als zij daar noodzaak toe ziet;

3.6       Reistegoed kan alleen gebruikt worden bij aangesloten Mobiliteitsaanbieders;

3.7       Reistegoed wat niet gebruikt is op het einde van de looptijd, komt direct te vervallen.

3.8       Op Reistegoed kan geen monetaire aanspraak gemaakt worden.

3.9       Bij aanvang van de Pilot krijgt de deelnemereen Reistegoed ter waarde van €27,-. welke toegang geeft tot het onbeperkt gebruiken van Donkey Replublic fietsen voor maximaal 1h per gebruik. Fietsen mogen vaker dan 1x keer per dag gehuurd worden, mits de huurperiode NOOIT langer duurt dan 1h.

3.10    De kosten die gemaakt worden voor het gebruik van diensten van Mobiliteitsaanbieders welke niet binnen het Reistegoed van de deelnemer vallen komen volledig voor rekening van de Deelnemer;

3.11    Bij Actief Gebruik stelt de Onderneming meer Reistegoed ter beschikking, waaronder b.v. een probeer-aanbod voor een deelauto of een Gaiyo OV-Kaart, nader te bepalen door de Onderneming.

3.12    Zodra een deelnemer in aanmerking komt voor een Gaiyo OV-Kaart krijgt hij/zij hierover bericht en wordt de kaart automatische thuisgestuurd:

 • De Kaart is in bruikleen, en moet op het einde van de Pilot geretourneerd worden aan de Onderneming;
 • De Kaart wordt voorzien van een duidelijke omschrijving hoe deze kaart geactiveerd kan worden, en kan worden voorzien van Reistegoed;
 • Een vervangende Kaart aanvragen kan. De Deelnemer betaalt daarvoor € 15, – (exclusief BTW) per vervangende Kaart als administratiekosten;
 • Bij activatie van de Kaart, accepteert de Deelnemer de voorwaarden en privacy statement voor gebruik van deze kaart;
 • De kosten van het reizen op saldo met de Kaart, buiten het beschikbare Reistegoed zijn volledig voor rekening van de Deelnemer;

3.13    Controle Fraude De Onderneming behoudt zich in het kader van het bestrijden van Fraude het recht voor om controles uit te oefenen op de door de Deelnemer verstrekte gegevens. Het vermoeden van Fraude is een reden om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen conform het daartoe gestelde bij Einde Contract van deze Algemene Voorwaarden. Alle Reistegoeden zullen in het geval van Fraude komen te vervallen. In het geval de Onderneming reeds Reistegoeden heeft uitgekeerd aan de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht om dit Reistegoed aan de Onderneming terug te betalen. Ingeval de Onderneming vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd, verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Onderneming een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter grootte van het bedrag van het onterecht gebruikte Reistegoed met een minimum van EUR 50,– (vijftig euro) per fraudehandeling, onverminderd het recht van de Onderneming om de daadwerkelijk door de Onderneming en/of aanverwante Mobiliteitsaanbieders geleden schade op de Deelnemer te verhalen;

3.14     Verplichtingen van de Deelnemer: De Deelnemer dient zich als een goed houder van de beschikbaar gestelde Gaiyo App te gedragen en deze uitsluitend te gebruiken op de wijze en voor het doel dat hij met de Pilot is overeengekomen. De Deelnemer moet handelen in lijn met het doel van de Pilot. Deelnemer verleent, door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, uitdrukkelijk toestemming aan de Onderneming voor het registreren van het gebruik van verschillende Mobiliteitsaanbieders met betrekking tot reisbewegingen en het verwerken van deze gegevens voor het bepalen van gebruik van het Reistegoed alsmede voor het gebruik van deze gegevens voor het uitvoeren en verbeteren van de Pilot/doorontwikkeling van de Gaiyo app. De Deelnemer is tijdens de Looptijd van de Pilot gehouden nadere informatie te verschaffen in de vorm van enquêtes. De enquêtes worden aangeboden via e-mail. In geval van een (tijdelijke) wijziging in de persoonlijke situatie van een Deelnemer die gevolgen heeft voor de deelname aan de Pilot, zoals genoemd in criteria genoemd in artikel 3.1 of verblijf in het buitenland, is Deelnemer verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan de Onderneming. Bij zo een wijziging van de situatie, zal de Onderneming opnieuw een afweging maken of Deelnemer voldoet aan de deelname criteria voor de Pilot. Indien tijdens de deelname aan de Pilot de woonlocatie verandert, dient de Deelnemer deze wijziging, binnen 5 werkdagen, ook aan te passen in de Gaiyo App. Zodra de locatie is veranderd, zal de Onderneming controleren of de Deelnemer nog steeds voldoet aan de deelnamecriteria van de Pilot. Als blijkt dat de Deelnemer nog steeds hieraan voldoet zal de deelname aan de Pilot worden voortgezet. Indien blijkt dat de Deelnemer niet meer voldoet aan de deelnamecriteria van de Pilot wordt de Deelname aan de Pilot beëindigd. De Deelnemer raakt het openstaande Reistegoed kwijt, maar hoeft het gebruikte Reistegoed niet terug te betalen. Deelnemer is verplicht de hem bekende storingen met het gebruik van de Gaiyo App te melden aan de Onderneming wil hij gebruik kunnen maken van het Reistegoed. De Gaiyo App en het Reistegoed is bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar. De Deelnemer mag derden niet het Reistegoed laten gebruiken. Indien de smartphone met de Gaiyo App zonder toestemming van de Onderneming door anderen dan de Deelnemer wordt gebruikt, wordt dit gezien als Fraude;

3.15    Verplichtingen van de Onderneming: De Onderneming streeft ernaar eventuele problemen waar mogelijk ten spoedigste op te lossen, bij voorkeur voordat zij erop aangesproken wordt;

3.16    Overmacht: De Onderneming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit het Contract, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van Overmacht. De Onderneming kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit het Contract opschorten. Indien de Onderneming langer dan de Looptijd van de Pilot zijn verplichtingen uit het Contract niet is nagekomen in verband met Overmacht, is de Onderneming gerechtigd het Contract zonder de verplichting tot Reistegoed van enige schade aan de andere partij, op te zeggen tegen het einde van de Looptijd van de Pilot;

3.17    Aansprakelijkheid Deelnemer jegens de Onderneming: De Deelnemer is aansprakelijk en vrijwaart de Onderneming volledig voor alle schade die de Onderneming lijdt en/of aanspraken van derden, ontstaan als gevolg van a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het Contract, de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en/of b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Onderneming voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer, dan wel omstandigheden van het geval die voor rekening en risico van de Deelnemer dienen te komen;

3.18      Aansprakelijkheid Deelnemer jegens Derden: De Deelnemer is aansprakelijk jegens Derden voor schade die het gevolg is van het overtreden door de Deelnemer van de bepalingen en voorwaarden van het Contract en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming en of de Pilot voor aanspraken in dat verband;

3.19      Aansprakelijkheid Onderneming jegens Deelnemer:

De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, die direct voortvloeit uit:

 • de verminking, vertraging, afdwaling alsmede onbevoegde kennisneming en/of verzending van elektronische gegevens;
 • het verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie;

De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winst- , omzet- of inkomensderving en/of immateriële schade.

Onverminderd het in bovenstaande artikelen bepaalde, is de eventuele aansprakelijkheid van de Onderneming per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot een bedrag ad € 50,00 per Deelnemer ongeacht de aard van de aansprakelijkheid.

Op het Contract gegronde rechtsvorderingen van de Deelnemer vervallen na zes maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de rechtsvordering(en) ontstaat/ontstaan. Het Beloningsresultaat vervalt zes maanden na afloop van de Beloningsperiode indien de Deelnemer het betreffende Beloningsresultaat niet besteedt c.q. niet verzoekt om dit uit te keren.

De Deelnemer vrijwaart de Onderneming volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplich[ngen op grond van het Contract, de daarbij behorende Deelname Voorwaarden en/of b. enige onrechtma[ge daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Organisa[e voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtma[ge daad van de Deelnemer.

4     EINDE CONTRACT

4.1       Opzeggen door Deelnemer: De Deelnemer heeft het recht om, zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Deelnemers overige wettelijke en contractuele rechten, het Contract met de Onderneming schriftelijk op te zeggen. Per direct kan de Deelnemer dan geen gebruik meer gemaakt worden van Gaiyo’s Reistegoed. Tevens kan er geen gebruik meer worden gemaakt van account bij Mobiliteitsaanbieders gemaakt via Gaiyo. Openstaande vorderingen, zoals eerder gemaakte reizen en boetes worden verrekend door de Onderneming met de Deelnemer.

4.2       Opzeggen door de Onderneming: De Onderneming heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van de Onderneming, het Contract met onmiddellijke ingang op te zeggen indien (niet uitputtend);

4.2.1      De Deelnemer niet (meer) voldoet aan de criteria voor deelname als gesteld in artikel Criteria voor deelname;

4.2.2      De Deelnemer enige verplichting ingevolge het Contract niet of niet behoorlijk nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn nadat de Onderneming de Deelnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, ongedaan is gemaakt, tenzij nakoming door de aard van de tekortkoming blijvend onmogelijk is. In dat geval is een ingebrekestelling niet nodig;

4.2.3      De Deelnemer zich schuldig maakt aan Fraude zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden of hiertoe gegrond vermoeden bestaat;

4.2.4      Zich aan de zijde van de Onderneming gedurende een periode van Overmacht voordoet;

4.2.5    Wanneer de opdrachtgever van de Pilot en/of de Onderneming de Pilot afbreekt;

5     OVERNAME CONTRACT

5.1       Rechten van de Onderneming: De Onderneming heeft het recht zijn uit het Contract voortvloeiende verplichtingen of rechten of beide, over te dragen door middel van resp. schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Voor zover noodzakelijk verleent de Deelnemer hiertoe reeds bij het sluiten van het Contract zijn medewerking, onverminderd zijn recht om het Contract gedurende één maand na de datum van de daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving op te zeggen. Het Contract eindigt dan op het moment dat de cessie, schuldoverneming of contract overneming plaatsvindt;

6     TOEPASSELIJK RECHT

6.1       Op het Contract en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;

7     CORRESPONDENTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN

7.1       Correspondentie: Alle schriftelijke communicatie van Deelnemer met de Onderneming in verband met het Contract dient per e-mail te worden gericht aan het Servicecentrum (leidscherijn@gaiyo.com). De Onderneming zal mededelingen bij per e-mail aan de Deelnemer zenden. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres en dient elke wijziging in zijn e-mailadres direct aan de Onderneming te melden. De Deelnemer kan geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten van de Onderneming omdat het e-mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij de Deelnemer en/of bij de provider van de Deelnemer;

7.2       Klachten: Klachten/opmerkingen over de Pilot, kunnen gemeld worden aan het Servicecentrum;

7.3       Geschillen: Indien er een geschil optreedt tussen de Onderneming en de Deelnemer zullen deze partijen eerst trachten hun geschil op minnelijke wijze op te lossen eventueel door middel van mediation. Echter de Onderneming heeft onverminderd het recht om het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen;

8     OVERIGE BEPALINGEN

8.1       De Deelnemer is in verband met het gebruik van de Gaiyo app gebonden aan de licentie van deze app. In het geval een bepaling van deze licentie strijdig is met het bepaalde in dit Contract, dan prevaleert de bepaling in het Contract. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Partijen zullen dan in overleg treden om te komen tot vervanging van de nietige of vernietigde voorwaarde(n) overeenkomstig hetgeen hen bij het aangaan van het Contract voor ogen stond;

Laatste Update 15 mei 2020.