Privacybeleid

Innovactory International B.V. (hierna: Innovactory) vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Innovactory voert in opdracht van de provincie en gemeente Utrecht de Pilot MaaS pilot Leidsche Rijn (hierna: Pilot). De Pilot start op 1 oktober 2019 en eindigt naar verwachting op 31 december 2021. De werving start op 23 september 2019 en duurt naar verwachting tot medio 2020. Deelname aan de Pilot is geheel vrijwillig.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

Innovactory verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor communicatie met deelnemers almede het meten, analyseren, verbeteren van de Gaiyo app en geven van een vergoeding van deelnemers aan de Pilot tijdens de uitvoering van de Pilot.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere:

Alle gegevens die aan je gevraagd worden tijdens aanmelden. Daarnaast alle gegevens die tijdens de looptijd van de Pilot door het gebruik van de App Gaiyo (Android en iOS) worden verzameld. Ook wordt gebruik opgevraagd bij de Mobiliteitsaanbieders welke geboekt worden met het Reistegoed. Hierna wordt toegelicht welke gegevens wij precies verwerken. 

Welke gegevens worden van mij verwerkt?

Wanneer u deelneemt aan het Pilot Gaiyo, zullen de volgende gegevens van u worden verwerkt:

Naam, adres en woonplaats zoals verkregen tijdens aanmelden van de Pilot;

Naam, Postcode+huisnummer, leeftijdsklasse, e-mailadres, of u een auto heeft en besturingsysteem van smartphone (iOS of Android) zoals door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor de Pilot;

De Gaiyo App verzamelt tijdens de looptijd na verkregen toestemming van de deelnemer:

  • Gps-ritregistraties 
  • Gps bewegingsregistraties
  • Userineractie dmv schermlogging tijdens het gebruik van de App

In en uitcheck gedrag met timestamp van de Mobiliteitsaanbieders, verkregen via de Mobiliteitsaanbieders. 

Voor bewaartermijnen van gegevens van deelnemers wordt verwezen naar sub “Bewaren van uw persoonsgegevens”. 

Hoe is de verantwoordelijk belegd m.b.t. uw persoonsgegevens? 

De verwerking van de persoonsgegevens verloopt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). De provincie en de gemeente Utrecht zijn opdrachtgever voor deze pilot, maar deze partijen verwerken en verkrijgen geen persoonsgegevens in dat kader. Zij ontvangen enkel geanonimiseerde en geaggregeerde rapportages vanuit de pilot. De verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar u terecht kunt voor vragen of het uitoefenen van uw rechten is Innovactory.

Dit brengt met zich mee dat Innovactory in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens (naam en adres) worden door Innovactory en partners van deze Pilot (te weten Roorda en Tabula rasa) gebruikt voor het communiceren met de deelnemers en het verbeteren van de Gaiyo app. Tevens wordt voor de werking van Gaiyo gebruikt gemaakt van de diensten van Amazone Cloud services, MailChimp en SurveyMonkey. 

Tussen Innovactory en haar partners en dienstverleners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten. 

Gebruiksgegevens kunnen gedeeld worden voor leer doelstellingen, deze gegevens zullen altijd geanonimiseerd worden.

Beveiliging van uw gegevens

De database met uw persoonsgegevens en de https://gaiyo.com hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder uw toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn zodoende niet direct naar de persoon zelf te herleiden.

Uw gegevens worden beschermd met de volgende technische en organisatorische maatregelen:

Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

Automatisch loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;

Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;

Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;

Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

Een beveiligd intern netwerk;

Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;

Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje onderin je internet browser.

Innovactory heeft binnen haar organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die toeziet op de beveiliging van uw gegevens en de naleving van het bepaalde in de AVG. De functionaris voor de gegevensbescherming is voor u bereikbaar via privacy@innovactory.com

Inzage in uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, schriftelijk opvragen via Innovactory, Bolderweg 2, 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘LR TRIPPS’ en stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen. Het Klant Contact Centrum deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw persoon betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. In voorkomend geval wordt u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt verstrekt.

U kunt, in overeenstemming met de AVG, Het Klant Contact Centrum verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde of de doeleinden van uw deelname onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uw verzoek hiertoe kunt u schriftelijk richten aan Innovactory, Bolderweg 2, 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘LR TRIPPS’. Stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en vermeld de aan te brengen wijzigingen of uw verzoek aangaande uw persoonsgegevens. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers die aangegeven hebben mee te willen doen aan de Pilot, worden tot maximaal 4 weken na het einde van de Pilot bewaard, behoudens uw expliciete toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Het doel om de gegevens nog maximaal 4 weken te bewaren is:

Analyse en leer momenten Pilot vaststellen;

Verbetering diensten Innovactory;

Pilot resultaten, evaluatie en verantwoordelijkheid richting opdrachtgever;

Gegevens, die worden gebruikt voor leertoepassingen worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden naar een persoon.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.“

Cookie-instellingen in uw browser

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de ‘Help’-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookieinstellingen aan te passen.

Vragen en meer informatie

Voor al uw vragen over de Pilot, daaronder begrepen de aan de Pilot gerelateerde vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot het Klanten Contact Centrum van Gaiyo via leidscherijn@gaiyo.com.

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op https://support-nl.gaiyo.com.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 19 september 2019.