Actievoorwaarden Enquête deelmobiliteit

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Enquête deelmobiliteit’ hierna “actie”.

2. Organisator van deze actie is Innovactory International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te, Bolderweg 2 1332 AT Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152020, hierna “organisator”.

3. Deze actie is kent een looptijd van 25 november 2022 00.00 uur tot en met 4 december 2022 23.59 uur. Hierna “actieduur”

4.  Op deze actie zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van Gaiyo van toepassing. Bij strijd tussen de actievoorwaarden en de algemene voorwaarde Gaiyo hebben de actievoorwaarden voorrang. De algemene voorwaarden Gaiyo zijn te raadplegen onder https://gaiyo.com/juridische-informatie/

5. Onder de deelnemers verloot de organisator drie keer Efteling tickets voor 2 personen ter waarde van €92,-. Deze tickets dienen in 2023 gebruikt te worden.

6. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derdepartijen.

7. De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden van de prijs, kunnen afwijken van de aan de winnende deelnemer uit te keren prijs van de actie. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Vereisten voor deelname

8. Deelname vindt automatische plaats voor alle deelnemers die de vragen lijst volledig hebben ingevuld inclusief hun e-mailadres nemen deel aan deze competitie.

9. De deelnemer krijgt na volledige aanmelding in de actieduur een kans om de actie te winnen.

10. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.

11. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

12. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking

13. Een selectiecommissie bestaande uit 3 medewerkers van organisator zal via automatische selectie in week 49 2022 twee winnaars selecteren. De prijswinnaar wordt in week 50 2022 persoonlijk van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

14. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze niet in rekening worden gebracht bij de prijswinnaar maar worden voldaan door de organisator.

15. Het recht op een prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten.

16. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator. Ook bij weigering van de prijs door een prijswinnaar, blijft deze eigendom van de organisator.

17. Een prijswinnaar dient binnen 14 dagen te reageren en zijn prijs te accepteren, zo niet zat er nieuwe winnaar getrokken worden. Hiermee verliest de eerste prijswinnaar zijn recht op de prijs.

18. Je dient zelf je bezoek aan de Efteling te reserveren. Reserveren is verplicht. Reserveer vooraf je gewenste datum via https://www.efteling.com/nl/park/reserveer-bezoek

19. Vanaf het moment van reserveren zijn de voorwaarden van de Efteling van toepassing. De actievoorwaarden van de Efteling kun je raadplegen via https://www.efteling.com/nl/algemene-voorwaarden

Publiciteit

20. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de actie mee in dat zijn/haar naam voor de bekendmaking van de winnaar genoemd wordt op http://gaiyo.nl en/of social media.

21. Indien de prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaar.

21. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledige eigendom zijn c.q. worden van de organisator.

Vragen/klachten
23. Deelnemers aan deze actie kan uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende reistegoed via e-mailadres support@gaiyo.com. Een Deelnemer die schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.

Slotbepalingen
24. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

25. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens.
De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

26. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de flyers of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

27. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten.

28. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geen doorgang te laten vinden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

29. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

30. Deze bijzondere actie is een promotioneel kansspel.

31. Innovactory International B.V. houdt zich aan de daarvoor geldende Gedragscode Promotionele Kansspelen.