Privacybeleid Onderzoek TNO

Als je Gaiyo gebruikt ontstaan gegevens over verplaatsingen. Deze gegevens worden door ons gedeeld met TNO die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek doet naar Mobility as a Service (MaaS). Gaiyo maakt onderderdeel van dit programma MaaS.

Het doel van MaaS is alle soorten vervoer in één dienst aan reizigers aan te bieden. Het ministerie en de MaaS dienstverleners willen begrijpen hoe verschillende soorten vervoer (eigen auto, OV, eigen fiets, deelfietsen en deelscooters, huur- en deelauto’s, taxi’s, etc.) beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook willen ze onderzoeken wat de effecten van de Gaiyo -app is op bijvoorbeeld CO2-uitstoot, filebestrijding en andere beleidsdoelen en andere dienstverlening. De resultaten van het onderzoek worden daarnaast gebruikt om de dienstverlening aan reizigers (en dus ook de dienstverlening via Gaiyo aan jouw) beter te maken. Deze acties verlopen via TNO.

Met de toestemming die je gegeven hebt op de privacy statement van Gaiyo, verleen je ook toestemming om TNO de data van Gaiyo te ontvangen. Deze data zal NOOIT direct tot jouw te herleiden zijn. Daarnaast beveiligt TNO jouw gegevens zodat jouw privacy goed wordt beschermd.

Extra Toelichting Mobility as a Service (MaaS) onderzoek

Gaiyo maakt onderdeel uit van een overeenkomst die het ministerie van IenW met MaaS dienstverleners heeft gesloten om MaaS in Nederland te ontwikkelen. In ruil voor een startsubsidie werkt Gaiyo samen met mobiliteits- en vervoersaanbieders mee aan onderzoek om verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit onderzoek naar MaaS heet MaaS-pilots – Optimaliseren van het mobiliteitssysteem In dit onderzoek wordt onderzocht op welke manier al het vervoersaanbod in Nederland zoals OV, deel- of huurauto’s, -fietsen, autodelen en (water)taxi samen in één dienst aan de reiziger kan worden aangeboden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Innovactory International B.V. (makers van de Gaiyo-app) streven ernaar om dit soort ketenreizen aan reizigers in de toekomst aan te bieden via een app waarin de reis kan worden gepland, geboekt en betaald. Jij krijgt als reiziger zodoende gemakkelijker toegang tot vervoer, door op basis van je eigen wensen voor deur-tot-deur verplaatsingen te kunnen kiezen uit verschillende vervoersdiensten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO.

Wanneer jij hiervoor toestemming geeft, gebruikt niet alleen Innovactory jouw gegevens maar worden je reisgegevens voor dit onderzoek beschikbaar gesteld aan TNO. TNO hecht groot belang aan jouw privacy en houdt zich aan de privacyregelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

TNO ontvangt van Innovactory gegevens over de door jouw gemaakte verplaatsingen en plaatst deze in een beveiligde database. TNO kan je als persoon niet herleiden op basis van deze data omdat deze verplaatsingen door een derde partij (NDW) in een code worden omgezet (hashing) die per dag verandert. TNO is niet in staat om deze code weer om te keren. De verplaatsingsgegevens die TNO ontvangt zijn daarom pseudonieme gegevens. Alleen de verplaatsingen die jij op een dag maakt worden aan elkaar gekoppeld. Daardoor zijn verplaatsingsgegevens van dezelfde persoon op een dag wel, maar over verschillende dagen heen niet aan elkaar te koppelen. Om de gegevens te anonimiseren, wordt daarnaast het begin- en het eindpunt van een reis bewerkt (vervaagd), zodat dit niet herleidbaar is tot een adres en je niet op deze wijze te traceren bent. 

Naast pseudonimisering en anonimisering heeft TNO tal van beveiligingsmaatregelen getroffen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen om te voorkomen dat jouw gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen binnen het onderzoeksteam. De gepseudonimiseerde verplaatsingsgegevens worden maximaal 2 jaar, zijnde de duur van het onderzoek bewaard ten behoeve van eventueel noodzakelijke reconstructie van databestanden, niet voor onderzoek. Geanonimiseerde gegevens worden maximaal 5 jaar (wettelijke plicht) bewaard door TNO.

De TNO onderzoekers verwerken de data tot informatie die inzicht geeft in de landelijke ontwikkeling van MaaS. TNO garandeert dat jouw gegevens alleen voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In publicaties over het onderzoek zijn de (antwoorden van) individuele deelnemers op geen enkele wijze herkenbaar. Jouw anonimiteit blijft daarbij gewaarborgd.

Informatie over jouw privacy rechten en de functionaris van gegevensbescherming bij TNO kunt je vinden op het privacy statement van TNO.

Gewijzigd op: 22 mei 2020.