Actievoorwaarden Gaiyo Formule-1 winactie 2022

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Gaiyo Formule 1 winactie’ hierna “actie”
 2. Organisator van deze actie is Innovactory International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te, Bolderweg 2 1332 AT Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152020, hierna “organisator”. 
 3. Deze actie kent een looptijd van 2 september 2022 00.00 uur tot en met 4 september 2022 23.59 uur. Hierna “actieduur” 
 4. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van Gaiyo van toepassing. Bij strijd tussen de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden hebben de actievoorwaarden voorrang. De algemene voorwaarden van Gaiyo zijn te raadplegen onder https://gaiyo.com/juridische-informatie/
 5. Per 100 deelnemers verloot de organisator één 1:2 schaalmodel helm Max Verstappen (F1- seizoen 2022), t.w.v. €159,95.
 6. De beelden die gebruikt zijn in de communicatiemiddelen van de actie, kunnen afwijken van de uit te keren prijs. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 7. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten. 


Deelname 

 1. Iedere deelnemer mag slechts één keer meedoen.
 2. De deelname is geldig als de deelnemer voldoet aan de volgende punten:
  • Deelnemer dient met Gaiyo een treinkaartje naar Zandvoort te kopen dat geldig is op 2, 3 of 4 september 2022
  • Deelnemer dient de Instagram-pagina van Gaiyo (@gaiyo.app) te volgen 
  • Deelnemer een screenshot van het bonnetje op te sturen naar Gaiyo (@gaiyo.app) via Instagram
 1. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen. 
 2. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden. 
 3. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie. 
 4. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator. 

 

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking

 1. Een selectiecommissie bestaande uit 3 medewerkers van organisator zal via automatische selectie uit de deelnemers in week 37 2022 één winnaar per 100 deelnemers selecteren. De prijswinnaar wordt in week 37 2022 persoonlijk van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze niet in rekening worden gebracht bij de prijswinnaar maar worden voldaan door de organisator.
 3. Het recht op een prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten.
 4. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator. Ook bij weigering van de prijs door een prijswinnaar, blijft deze eigendom van de organisator.
 5. Een prijswinnaar dient binnen 14 dagen te reageren en zijn prijs te accepteren, zo niet zat er nieuwe winnaar getrokken worden. Hiermee verliest de eerste prijswinnaar zijn recht op de prijs.

 

Publiciteit
19. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de actie mee in dat zijn/haar naam genoemd kan worden in mailings, de website van Gaiyo en en/of social media. 
20. Indien een prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemer.  
21. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de organisator.


Vragen/klachten 
22. Deelnemers aan deze actie kan uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent deze actie via e-mailadres support@gaiyo.com. Een Deelnemer die schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie;


Slotbepalingen 
23. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. 
24. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelname gegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. 
25. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de flyers of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
26. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten. 
27. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geen doorgang te laten vinden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
28. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.